Dekanens stillingsbeskrivelse

Dekanen er øverste leder ved fakultetet, og har ansvar for å forberede saker til og iverksette vedtakene i fakultetsstyret. Oppgaver som ikke er lagt til fakultetsstyret er dekanens ansvar.

Dekan utøver sin myndighet etter delegering fra henholdsvis rektor, universitetsdirektør og fakultetsstyret innenfor det mandat disse har. Rapportering skjer i tilsvarende linjer.

Dekan skal ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging i forhold til fakultetets virksomhet. Lederfunksjonen inkluderer budsjettplanlegging og -oppfølging, tilsyn og kontroll med ressursbruken, og at fakultetet drives effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av overordnede instanser.

Dekan har linjeansvar for instituttledere ved grunnenhetene, prodekaner og for fakultetsdirektøren i det administrative støtteapparatet. Personalansvaret for direkte underordnede ledere innebærer:

 • individuell oppfølging
 • evaluering
 • stimulering
 • vurdering av virkemidler med sikte på optimal kompetanseutnyttelse

Faglig ledelse innebærer overordnet ledelse av drift og utvikling av enhetens forskning, undervisning, forskningsformidling og øvrig faglig basert virksomhet. Det omfatter blant annet:

 • langsiktig planlegging
 • faglig målformulering
 • prioritering
 • kvalitetssikring
 • profilering
 • utadrettet nettverksbygging
 • markedsføring
 • kontakt med eksterne samarbeidspartnere

Gjennom overordnet personalledelse skal dekan sørge for oppfølging av

 • UiOs og fakultetets lokale lønns- og personalpolitikk
 • rekruttering
 • personalutvikling
 • HMS-arbeid
 • etablering/oppfølging av internkontrollsystemer

Operativ ledelse av de ulike grunnenheter vil i stor utstrekning delegeres fra dekan til de respektive instituttledere. Likeledes vil ledelse av administrasjonen på fakultetsnivået samt koordinering, utvikling og oppfølging av administrasjonen for øvrig i stor grad bli delegert til fakultetsdirektør.

Dekanen er også ansvarlig for tilrettelegging av materielle vilkår og organisatoriske forhold.

Dekan rapporterer til rektor/universitetsdirektør.

Ansvars- og fullmaktsforhold knyttet til dekanfunksjonen er for øvrig regulert gjennom fakultetets styrings- og administrasjonsreglement § 4.1.

Publisert 23. mars 2015 10:28 - Sist endret 15. mai 2019 06:29