Stillingsbeskrivelse fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren påser at forvaltningen ved fakultetet skjer i overensstemmelse med lover og regler.

Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og skal påse at fakultetets ledelse, instituttledere, ansatte, fakultetets brukere og samarbeidspartnere tilbys relevant administrativ bistand, spisskompetanse og service.

Fakultetsdirektøren leder på vegne av dekan administrasjonen på fakultetsnivå, og skal dessuten koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen på hele fakultetet. Delegerte fullmakter vil normalt omfatte blant annet:

 • Harmonisering av administrative rutiner og tjenester
 • Personalledelse av administrativt og teknisk personale som er organisatorisk tilknyttet fakultetsnivå
 • Forberedelse av fakultetets årsplaner, årsmelding og budsjett
 • Tilsyn og kontroll med at fakultetets budsjett blir overholdt
 • Forberedelse av saker som legges fram for fakultetsstyret
 • Sekretærfunksjon for fakultetsstyret
 • Iverksetting av vedtak fattet i fakultetsstyret og andre overordnede organer
 • Ressursdisponering i samsvar med de vedtak som er gjort i fakultetsstyret eller andre overordnede organer
 • Oppfølging av UiOs lokale lønns- og personalpolitikk, rekruttering og personalutvikling
 • HMS-arbeid og etablering/oppfølging av internkontrollsystemer
 • Organisasjonsutvikling
 • Informasjonsvirksomhet
 • Arkiv
 • Samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene innenfor rammene av hovedavtalens og tilpasningsavtalens bestemmelser.

På delegasjon fra dekan vil fakultetsdirektøren ha generell anvisningsmyndighet. Fakultetsdirektøren skal påse at fakultetets forvaltning er i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.

Fakultetsdirektør rapporterer til dekan.

Publisert 23. mars 2015 10:38 - Sist endret 15. mai 2019 06:28