Instituttleder

Instituttleder har ansvar for grunnenhetens samlede virksomhet, og rapporterer til dekan.

Stillingsbeskrivelse for instituttleder

Instituttleder er leder for all virksomhet i sin grunnenhet, innenfor de fullmakter som er delegert fra dekan. Følgende områder vil normalt falle inn under delegerte fullmakter:
 

Faglig ledelse

omfatter drift og utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling, undervisningsressurser og annen faglig basert virksomhet, og innebærer blant annet :

 • Overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av enhetens faglige mål og forskningsstrategiske satsinger.
 • Fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten
 • Underbygge initiativ og kreativitet med sikte på etablering av slagkraftige forskningsmiljøer
 • Målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring
 • Kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)
 • Tilrettelegging av organisatoriske forhold
 • Å stille undervisningsressurser til disposisjon for semesterstyrene
 • Å identifisere og utvikle kommersialiserbare forskningsresultater
   

Økonomistyring

Innenfor enhetens økonomiske ramme, med oppgaver som:

 • Utforming av årsplan og budsjett innenfor rammebevilgninger gitt av fakultetsstyret
 • Å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse innenfor enhetens finansielle grunnlag
 • Kontakt med eksterne finansieringskilder/bidra til å hente inn eksterne bevilgninger
   

Personalledelse

Av alt personale som er organisatorisk tilknyttet grunnenheten. Personalledelsen innebærer:

 • Individuell oppfølging og vurdering av virkemidler med sikte på optimal kapasitets- og kompetanseutnyttelse
 • Organisering av arbeidsplikter
 • Personalplanlegging og rekruttering
 • Funksjon som koordinator, pådriver og tilrettelegger for samhandling, resultatoppnåelse og et godt arbeidsmiljø
 • Bruk av tilgjengelige incitamenter for å stimulere og tilrettelegge individuelle arbeidsvilkår
 • Evaluering av individuelle prestasjoner

Instituttleder rapporterer til dekan.

Publisert 25. nov. 2015 09:11 - Sist endret 25. nov. 2015 09:11