Sakskart til fakultetsstyremøte 15. desember 2021

Fakultetsstyremøtet finner sted fra klokken 16.00 og foregår per Zoom

Godkjenninger

42/21 Godkjenning av innkalling

43/21 Godkjenning av dagsorden

44/21 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyremøte 26. oktober 2021

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fakultetsstyremøte 26. oktober 2021 godkjennes.

Referater fra informasjonsmøter med tjenestemannsorganisasjonene 15. og 29. november 2021 tas til orientering.

Sakstyper

V=vedtakssak, D=diskusjonssak, O=orienteringssak

Saker

45/21-O Dekanens orientering (15 min)

46/21-V Oppnevning av valgstyre ved MED for perioden 2022-2025 (5 min)

ved Ivar P. Gladhaug

47/21-V Oppnevning av valgstyre og valgkomité ved IMB for perioden 2022-2025 (5 min)

ved IMB

48/21-V Etablering av Enhet for innovasjon - «Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi»/ «Life Science Growth House»  (30 min)

ved Ivar P. Gladhaug

49/21-O Økonomisk status - Regnskap oktober 2021 (15 min)

ved Gaute Frøisland

50/21-O Status i arbeidet med årsplan 2021 – 2023, strategisk kontroll  (15 min)

ved Gaute Frøisland

51/21-V Møteplan 2022  (5 min)

ved Hans Mossin

52/21-V Oppnevning av nytt styre for Senter for Global helse

Eventuelt

Vedlagte saker til informasjon

a) Disputaser ved Det medisinske fakultet

b) Årshjul for faste saker til fakultetsstyret

 

Publisert 24. nov. 2021 13:24 - Sist endret 5. jan. 2022 14:47