Aase Aamland

Målsettingen for dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap om pasienter med MUPS og sykefravær, med særlig fokus på allmennlegens rolle.

Begrepet medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) er et samlebegrep for uforklarte sykdommer som karakteriseres av subjektive symptomer uten objektive funn. Fibromyalgi, kronisk utmattelsesyndrom og irritabel tarmsyndrom er et eksempel på langvarige og funksjonsnedsettende MUPS-tilstander. Det er hevdet at sykefravær både i Norge og andre land i hovedsak skyldes uspesifikke helseplager og MUPS-tilstander. Allmennleger har en nøkkelrolle ovenfor pasienter med MUPS og i sykemeldingsarbeidet.

Prosjektets mål

Prosjektet er gjennomført som tre delprosjekter.

I 2012 ble det publisert en systematisk oversiktsartikkel om faktorer som er forbundet med sykefravær hos pasienter med MUPS.  Resultatene ble delt inn i to kategorie: pasientrelaterte og allmennlegerelaterte faktorer. For pasienten var psykisk komorbiditet (angst og depresjon), samt en stor total symptombyrde, forbundet med økt sykefravær. Mangelen på objektive funn vanskeliggjorde allmennlegens sykemeldingsvurderinger. Ingen av intervensjonene som søkte å gi allmennleger økt kunnskap og bedre ferdigheter i å håndtere pasienter med MUPS, resulterte i redusert sykefravær. 

I 2014 Ble det publisert en kartleggingstudie om konsultasjonsprevalens, symptommønster, yrkesdeltakelse og konsultasjonstiltak for pasienter med persisterende MUPS i norsk allmennpraksis. Vi fant en konsultasjonsprevalens på 3% med en overvekt av kvinnelige pasienter med MUPS. Så mange som 45% av pasientene var i arbeid, signifikant flere menn. Allmennlegene rapporterte at støttesamtaler var det hyppigste konsultasjonstiltaket.

I en fokusgruppestudie utforsket man hva slags marginaliseringserfaringer pasienter med MUPS gjør i forbindelse med langtidssykemelding? Deltakerne beskrev i hovedsak bare neagtive erfaringer av å gå sykemeldt. Det at plagene og symptomene var usynlige ble beskrevet som en ekstrabyrde utover selve sykmeldingen. Analysen viste at allmennlegen kan være en viktig støttespiller og motvirke ytterligere marginalisering i oppfølgingen av langtidssykemeldte pasienter med MUPS.

Prosjektets navn

Sick leave for medically unexplained physical symptoms - A study from general practice

Publikasjoner

  • Aamland A, Malterud K, Werner E. Phenomena associated with sick leave among primary care patients with Medically Unexplained Physical Symptoms: A systematic review. Scand J Prim Health Care. 2012;30(3):147-55.
  • Aamland A, Werner EL, Malterud K. Sickness absence, marginality, and medically unexplained physical symptoms: A focus-group study of patients ’ experiences. Scand J Prim Health Care. 2013;31:95-100.
  • Aamland, Aase; Malterud, Kirsti; Werner, Erik L. Patient with persistent medically unexplained physical symptoms: a descriptive study from Norwegian general practice. BMC Family Practice 2014, 15:107 Aase Aamland disputerte 16.1.2015

Publisert 29. nov. 2013 13:08 - Sist endret 8. aug. 2017 14:24