Kull 2015

Publisert 29. aug. 2016 11:08

Risiko for underernæring er et veldokumentert problem hos hjemmeboende eldre, og vi undersøker om APPETITT kan åpne for nye måter å forebygge ernæringsmessig risiko.

Publisert 25. apr. 2016 16:59

I prosjektet «Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege» skal vi analysere forskjellene i bruk av øyeblikkelig hjelp innleggelser ut fra et befolkningsperspektiv, og fra et allmennlege/ legevaktlegeperspektiv.

Publisert 26. feb. 2016 08:35

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan pasienter med gjennomgått hjerneslag følges opp i primærhelsetjenesten.

Publisert 11. des. 2015 12:12

Prosjektet skal søke ny informasjon om bruk av anestesilegebemannet tjeneste i grenseoppgangen mot legevakt.

Publisert 2. okt. 2015 09:20

Målet med denne studien er ny forståelse og kunnskap om hvordan helseplager hos unge som ikke har fått full forklaring hos helseprofesjonelle oppleves og håndteres av de unge selv og av relevante parter i deres omgivelser, og hvordan kommunikasjonen er. Et tilleggs-mål er å bidra til dialog hvor de unges perspektiv får komme til uttrykk.

Publisert 25. sep. 2015 15:59

Prosjektet ønsker å øke kunnskapen om hvordan søvnproblemer hos pasienter med demens fortoner seg, og hvordan de kan behandles.

Publisert 25. sep. 2015 08:30

Prosjektet inngår i eit større prosjekt om konsekvensane av ein Giardia-epidemi i Bergen i 2004, og vil undersøke forskjellar i førekomst av matintoleranse i denne kohorten 3 år etter utbrotet, samt forskjellar i førekomst av CF og IBS 10 år etter utbrotet og endringar i førekomst over tid.

Publisert 11. sep. 2015 14:43

Formålet med studien er å oppnå mer kunnskap hvilke tjenester som ytes ved norske fastlegekontor, om interaksjonen mellom leger og pasienter i den norske primærhelsetjenesten, og i hvilken grad det foreligger forskjeller mellom de nordiske landene

Publisert 31. aug. 2015 15:31

Formålet med prosjektet er å studere nåværende samarbeid mellom fastleger og psykisk helsevern.

Publisert 31. okt. 2014 10:33

Studien vil gi ny kunnskap om dagens multietniske samfunn gjennom å kartlegge anemi og jernmangel hos gravide og peke ut høyrisikogrupper.