Kull 2013

Publisert 3. juni 2015 12:06

Er forutsetningene til stede for at fastlegene kan overta et større ansvar for oppfølgingen av selekterte kreftpasienter?

Publisert 4. aug. 2014 13:39

Prosjektets formål er å øke kunnskapen omkring bruk av systemiske kortikosteroider og antibiotika ved pasienter med KOLS forverringer i primærhelsetjenesten

Publisert 22. juli 2014 10:23

Prosjektet ser på KOLS og astma forverringer i primærhelsetjenesten og inngår i PEXACO prosjektet (Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice).

Publisert 28. apr. 2014 10:59

Målsettingen er å gjøre en større studie for å undersøke om behandling med et NSAID kan være like bra som behandling med et antibiotikum ved ukomplisert urinveisinfeksjon hos ikke-gravide kvinner.

Publisert 21. mars 2014 13:28

Prosjektets mål er å undersøke hvordan fastlegene og legevakt håndterte en influensapandemi i et klinisk og helsetjenesteperspektiv.

Publisert 14. mars 2014 09:34

Barn som veks opp med foreldre som har rusproblem, psykisk sjukdom eller alvorleg somatisk sjukdom, har sjølv auka risiko for helseplager og psykososiale problem. Desse barna er ofte usynlege i hjelpeapparatet.

Publisert 5. mars 2014 12:58

Prosjektet ønsker å kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ barseltiden og prediktorer for disse tilstandene hos gravide i en multietnisk befolkning.

Publisert 18. feb. 2014 10:27

Studien vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, også den som skjer i regi av farmasøytisk industri.

Publisert 7. feb. 2014 13:48

I løpet av de siste tiårene har man sett at sykehjem har overtatt for sykehus som den største arena for omsorg ved livets slutt. Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap som kan bidra til å heve kvaliteten i omsorgen for døende pasienten i sykehjem.

Publisert 23. jan. 2014 10:47

Allmennleger mottar en rekke kliniske retningslinjer fra myndigheter, sykehus og andre. Imidlertid viser studier at mange allmennleger følger retningslinjene i liten grad.

Publisert 30. des. 2013 14:18

Prosjektet har som mål å undersøke holdninger, erfaringer og refleksjoner knyttet opp mot bruk av fall-relaterte legemidler hos eldre over 65 år, deres pårørende og helsepersonell.

Publisert 16. des. 2013 12:28

Prosjektet har som mål å bidra med kunnskap om hjelperelasjonens viktige og nødvendige plass innen dagens behandling av rusavhengige, og samtidig utvide kunnskapen og forståelsen av hva som skal til for å gi god hjelp.

Publisert 10. des. 2013 14:28

Sykehjem er blitt den vanligste dødsarenaen i Norge. Hvordan kan sykehjemslegen bidra til at tiden fram til livets slutt i sykehjem skal bli god for pasienten og de pårørende?

Publisert 4. des. 2013 09:40

Akutte rusmiddelforgiftninger er et stort helseproblem, men det finnes lite kunnskap om intervensjoner og oppfølging av denne pasientgruppen.

Publisert 29. nov. 2013 13:08

Målsettingen for dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap om pasienter med MUPS og sykefravær, med særlig fokus på allmennlegens rolle.