Forskerprofiler

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hud, blond, hake.
Publisert 28. okt. 2019 11:22

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kunnskap om samhandling i depresjonsomsorg, og hva som hemmer og fremmer arbeidsdeltakelse for pasienter med depresjon innen allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: solbriller, eyewear, hår, solbriller, ansikt.
Publisert 25. okt. 2019 12:58

Prosjektet vil undersøke hvilke faktorer som er viktige for å forklare bruken av fastlegetjenester over tid både i en populasjon og hos enkeltpersoner.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, hake.
Publisert 25. okt. 2019 12:08

Prosjektets hovedmålsetning er å prøve å forbedre vilkårene for både diagnostikk og behandling av eldre ≥ 65 år med depresjon i allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, tre, smil, branch.
Publisert 25. okt. 2019 11:52

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan allmennleger og pasienter kan samarbeide bedre om de medisinsk uforklarte plagene.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, fotografi, øyenbryn, hode.
Publisert 13. sep. 2019 09:38

Denne studien  har som  mål å bidra til større forståelse av MUPS og gi nye praktiske verktøy i håndteringen av disse pasientene i allmennpraksis.

Publisert 6. sep. 2019 14:43

Prosjektet er en del av ImpresU-studien, og denne delen vil undersøke effekten av Hiprex som forebyggende behandling av residiverende UVI hos eldre kvinner.

Publisert 30. aug. 2019 09:43

Formålet med dette prosjektet er å undersøke utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom fastleger og barnevernet i arbeidet med utsatte barn, og se på forhold som spiller inn på samarbeidet.

Publisert 30. aug. 2019 09:35

Formålet med prosjektet er å karakterisere pasienter som diagnostiseres med type 2 diabetes relativt tidlig i voksenlivet. Prosjektet er en del av ROSA 4-studien.

Publisert 8. apr. 2019 12:41

Prosjektet undersøker  kontituitet i fastlege-pasientforholdet, og hvordan dette påvirker bruk av legevakt og innleggelse i sykehus.

Publisert 4. apr. 2019 14:23

I dette prosjektet ønsker man å undersøke hvordan legevakt brukes ved luftveisinfeksjoner og hvilke faktorer som er assosiert med antibiotikaforskrivning i denne delen av primærhelsetjenesten.

Publisert 11. feb. 2019 11:21

Prosjektet skal forsøke å kartlegge nytteverdien av hjerteauskultasjon i allmennpraksis

Publisert 11. feb. 2019 10:35

I dette prosjektet vil vi utforske fastlegers erfaringer knyttet til testing for mulig prostatakreft og undersøke fastlegers prøvetakingspraksis og henvisningspraksis ved bruk av PSA og Stockholm3-testen.

Publisert 11. feb. 2019 09:34

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst av hjertebilyder i en normalbefolkning, samt å vurdere nytteeffekt av auskultasjon av hjertet sammenlignet med ekko cor med henblikk på vurdering av klaffefeil.

Publisert 11. feb. 2019 09:11

Det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for helse og helsetjenester til nyankomne flyktninger er bakgrunnen for denne studien.

Publisert 4. feb. 2019 10:16

Prosjektet utgår fra Oslo Legevakt og undersøker pasienter med mistenkt GHB-forgiftning for vurdere dagens diagnostikk- og behandlingspraksis. 

Publisert 3. jan. 2019 10:17

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å evaluere om pasienter med uspesifikke brystsmerter kan avklares raskere på Legevakten i Oslo.

Publisert 3. jan. 2019 10:00

Formålet med prosjektet er å studere simulering som strategi for å trene studenter i tverr-profesjonelt samarbeid i kliniske, ofte subakutte, situasjoner (scenarier) som håndteres i primærhelsetjenesten.

Publisert 17. okt. 2018 10:21

Effect of physiotherapy and psychological treatment on physical and mental health among asylum seekers and refugees with pain disorders and post-traumatic symptoms

Publisert 17. okt. 2018 09:25

Bakgrunnen for denne studien er det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for strategisk planlegging av helsetjenester til nyankomne flyktninger.

Publisert 17. okt. 2018 08:39

Dette er en deskriptiv studie som skal kartlegge hvordan deltagernes arbeidsordning påvirker søvn og tretthet.

Publisert 8. okt. 2018 13:28

Prosjektet studerer legevaktleger sin respons på raud respons alarm frå AMK i forbindelse med alvorlege ulykker.

Publisert 17. nov. 2017 09:59

Formålet med studien er å kartlegge forekomst av undernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie og å undersøke mulige assosiasjoner mellom ernæringsstatus og legemiddelbehandling.

Publisert 26. okt. 2017 13:21

Prosjektet har som mål å evaluere om dei landsomfattande tilsyna med behandling av blodforgifting i sjukehus kan avdekke svikt i tenestene, om dei bidrar til forbetring når det er nødvendig. og korleis tilsyn kan bidra til betre tenester.