Salwan Al-ani

Prosjektet ser på KOLS og astma forverringer i primærhelsetjenesten og inngår i PEXACO prosjektet (Caring for adult patients with acute exacerbations of asthma or COPD in general practice).

Om prosjektet:

PEXACO studien i Norge ble gjennomført ved sju legekontorer i Nord og Sør Norge. Disse legekontorene var ikke tilfeldig valgt, men ble valgt på grunn av bruk av spirometer de siste 5 årene og hvilket elektroniske pasientjournal-system som ble brukt i denne perioden. Ut av 43 241 pasienter oppført på disse 7 kontorer, var 18 931 (43,8%) i alderen 40 år eller mer. Blant disse ble pasientene som hadde diagnosen astma og KOLS registrert i fem år forut for starten av studien identifisert. Et tilfeldig utvalg av disse pasientene ble invitert til å delta i studien, som fant sted mellom April 2009 og Mars 2010

Prosjektets mål:

Primærhelsetjenesten er sentral i omsorgen for KOLS-pasienter både når det gjelder å drive primærforebygging, oppdage tegn på sykdom og identifisere pasienter i risikosonen, samt iverksette behandling, oppfølging og rehabilitering.

Allmennlegenes kunnskap og kompetanse for oppsporing, diagnostisering og oppfølging av KOLS-pasienter er derfor viktig.

Tett oppfølging kan bidra til færre akutte forverringer, redusere antall sykehusinnleggelser, og bidra til at færre pasienter utvikler alvorlig KOLS. Dette vil spare pasientene for mye lidelse, og samfunnet for store utgifter.

Det er derfor stor behov for populasjonsbaserte studier og registerstudier for å overvåke utviklingen av KOLS-sykdommen i Norge, herunder sykdomsutvikling og dødelighet.

Prosjektets bakgrunn:

KOLS er en alvorlig kronisk lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Det er en lidelse med betydelig grad av uførhet og dødelighet. Sykdommen er også den hyppigste årsak til sykehusinnleggelse blant voksne på grunn av sykdom i pusteorganer, med ca. 360 innleggelse per år per 100 000 innbyggere. Mange har i tillegg behov for gjentatte sykehusinnleggelser.

Kronisk obstruktiv lungesykdom har, i løpet av de siste tiårene, utviklet seg til en folkesykdom. KOLS skyldes hovedsakelig røyking. Sykdommen kan ikke kureres, men røykeslutt kan bremse utviklingen.

KOLS er i topp fem ledende årsak til dødsfall i verden, og er tilknyttede med en betydelig helse-og økonomisk byrde ved sykehusinnleggelse og fravær fra jobb. Kronisk obstruktiv lungesykdom anslått å bli den tredje vanligste dødsårsaken i 2020.

Prosjektets tittel:

Exacerbations in patients with asthma and COPD in primary care.

Publikasjoner:

Al-ani S, Spigt M, Hofset P, Melbye H. Predictors of exacerbations of asthma and COPD during one year in primary care. Fam Pract. 2013 Dec;30(6):621-8. doi: 10.1093/fampra/cmt055. Epub 2013 Oct 10.

Salwan AA, Spigt M, Laue J, Melbye H. Predictors of treatment with antibiotics and systemic corticosteroids for acute exacerbations of asthma and chronic obstructive pulmonary disease in primary care. BMC Fam Pract. 2015 Mar 24;16:40. doi: 10.1186/s12875-015-0256-3.

Publisert 22. juli 2014 10:23 - Sist endret 20. okt. 2015 10:37