Anette Fosse

Sykehjem er blitt den vanligste dødsarenaen i Norge. Hvordan kan sykehjemslegen bidra til at tiden fram til livets slutt i sykehjem skal bli god for pasienten og de pårørende?

Med tre delstudier vil prosjektet belyse følgende problemstillinger:

  • Hvilke tanker og forventninger har pasienter og pårørende til en god død i sykehjem?
  • Kan sykehjemmet være læringsarena for nyutdannede leger?
  • Hvordan påvirker rammebetingelser legearbeid i sykehjem i Norge og andre land?

Gjennom systematisk innsamling og overordnet tolkning av eksisterende forskning vil vi utvikle ny kunnskap om pasienters og pårørendes tanker og forventninger til en god livsavslutning i sykehjem, med spesielt fokus på legens rolle.

Vi gjennomfører fokusgruppeintervjuer med turnusleger for å utforske deres erfaringer og utfordringer i møtet med døden i sykehjem. Slik kunnskap kan bidra til å utvikle sykehjem som arena for å dyktiggjøre nyutdannede leger i arbeidet med den gode død.

Vi vil utføre en spørreundersøkelse for å kartlegge rammebetingelser for sykehjemslegers arbeid med en verdig livsavslutning for pasienter i sykehjem i Norge, England, Nederland og USA. Dette kan gi innsikt i faktorer som påvirker legens rolle ved livets slutt i sykehjem.

Prosjektets mål:

Samlet vil prosjektet gi ny innsikt i hvordan sykehjemslegene kan bidra til en god livsavslutning i sykehjem.

Prosjektets bakgrunn:

I Norge dør om lag 47% i sykehjem, 32% i sykehus og resten hjemme eller andre steder (SSB 2013).  Det har i løpet av de siste 20 årene vært en gradvis endring fra sykehus til sykehjem som den vanligste dødsarenaen. Sykehjem skiller seg fra den øvrige helsetjenesten ved at målet er å legge til rette for en god livsavslutning når tiden er inne, snarere enn utredning og behandling som skal gjøre pasienten frisk. Sykehjemslegens holdninger, kompetanse, tilgjengelighet og deltakelse i tilretteleggelsen for en god død i sykehjemmet påvirker pleiepersonalets håndtering av både langsiktig forberedelse og god lindrende behandling når døden er nært forestående. Det er behov for kunnskap som setter sykehjemslegen i stand til å fungere som teamleder i omsorg ved livets slutt, og hvordan sykehjem kan bli en læringsarena på dette området.

Prosjektets tittel:

Døden i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle

 

 

Publisert 10. des. 2013 14:28 - Sist endret 27. mai 2015 10:55