Anja Brænd

Studien vil gi faktabasert oversikt og innsikt i legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, også den som skjer i regi av farmasøytisk industri.

Om prosjektet:

Basert på et manuelt søk i arkivet til Statens legemiddelverk (SLV) har vi identifisert 196 kliniske legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis for 10-årsperioden 1998-2007. Oversikten over disse studiene danner basis for en hovedsakelig deskriptiv studie. Vi er i gang med vurdering av studienes publisering, forskningsmessige kvalitet og kliniske relevans. Det er også planlagt å gjennomføre en metodekritisk vurdering av hvordan industrifinansiering håndteres i systematiske oversikter av effekt av statiner ved hjerte-kar-sykdom.

Prosjektets mål:

For allmennmedisinfaget er det av verdi å vite om forskningen er relevant for helsetjenesten og for allmennlegers yrkesutøvelse, også for å sikre kvaliteten i allmennmedisinsk forskning der legemiddelutprøvinger står sentralt. Konklusjoner fra systematiske oversikter får stor innvirkning på retningslinjer og behandlingsvalg, vi ønsker derfor å belyse hvordan industrifinansiering behandles i systematiske oversikter over statiner, en mye brukt medikamentgruppe som er viktig for allmennpraksis.

Prosjektets bakgrunn:

Etter at farmasøytisk industri sluttet å sende forsøksprotokoller for vurdering av kvalitet og relevans til Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU), mangler vi oversikt og systematisk kunnskap om legemiddelutprøvinger i norsk allmennpraksis, som hovedsakelig foregår i regi av industrien.

 

Prosjektets tittel:

Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis – omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet      

Publisert 18. feb. 2014 10:27 - Sist endret 27. mai 2015 10:55