Hege Therese Bell

Prosjektet har som mål å undersøke holdninger, erfaringer og refleksjoner knyttet opp mot bruk av fall-relaterte legemidler hos eldre over 65 år, deres pårørende og helsepersonell.

Prosjektet har et kvalitativt design og gjennomføres i tre delprosjekt:

  • Fokusgruppeintervju av fastleger for å belyse deres egne tanker og forklaringer på forskrivning av fall-relaterte legemidler til eldre over 65 år med fokus på forskrivning, fortsatt behandling og avslutning av behandling.
  • Dybdeintervju av eldre over 65 år med fokus på egne opplevelser i møte med fastleger, annet helsepersonell og pårørende angående forskrivning, bruk og avslutning av fall-relaterte legemidler.
  • Fokusgruppeintervju av pårørende til eldre som bruker fall-relaterte legemidler med fokus på deres egne opplevelser i møte med fastleger, annet helsepersonell og den eldre selv  angående forskrivning, bruk og avslutning av fall-relaterte legemidler (FLR).

Prosjektets bakgrunn:

Andelen eldre i befolkningen er økende. I Norge representerer eldre (> 65 år)  ca 15% av befolkningen, men bruker mer enn halvparten av de foreskrevne legemidlene. Risikoen for bivirkninger og legemiddelinteraksjoner øker ved bruk av flere legemidler samtidig. Summen av flere sykdommer, endret metabolisme av legemidler og lite kunnskap om hvordan man bruker medisiner, betyr at eldre er mer utsatt for å oppleve Legemiddel-Relaterte-Problemer (LRPer). Konsekvenser av LPR er økt sykelighet og dødelighet, nedsatt livskvalitet, og høye kostnader for helsevesenet. Forskning viser at unødvendig legemiddelbruk og for lang varighet av behandling forekommer. Fall, og de ​​påfølgende konsekvensene for fall, fører til store helseproblemer for eldre. En rekke legemidler (FRL) er funnet å øke risikoen for fall. Disse omfatter blant annet psykofarmaka og hjerte- og karmidler.

Prosjektets arbeidstittel:

Attitudes towards use and communication about the prescribing of fall-related drugs amongst elderly, their first of kin and health care professionals.

 

 

Publisert 30. des. 2013 14:18 - Sist endret 27. mai 2015 10:55