Bjarne Austad

Allmennleger mottar en rekke kliniske retningslinjer fra myndigheter, sykehus og andre. Imidlertid viser studier at mange allmennleger følger retningslinjene i liten grad.

Foto: NTNU

Allmennleger kan imidlertid ha gode grunner for ikke å bruke en del av retningslinjene i sin praksis. Retningslinjene er stort sett laget for oppfølging av enkeltsykdommer, mens i allmennpraksis har en stor del av pasientene flere sykdommer og plager. Dersom alle retningslinjene skal følges vil det i så fall medføre mange råd og anbefalinger samtidig, som kan være sprikende og dels motstridende. Dette kan gi både overbehandling og overforbruk av medikamenter. I tillegg krever enkelte retningslinjer omfattende arbeid og inngripen i pasientens liv (råd, kontroller, livsstil osv) og kan kreve mer ressurser av allmennlegene enn det som er realistisk å få gjennomført.

Dilemmaer oppstår når det forventes at retningslinjer som stort sett er laget for enkeltsykdommer skal anvendes i behandlingen av den enkelte pasient med mange sykdommer og plager. Vi vil utforske hvilke erfaringer og tanker allmennleger har med bruk av retningslinjer i sin praksis, hvordan de forholder seg til dilemmaene, og hvilke faktorer allmennleger mener kan fremme og hindre anvendelse av disse.

Om prosjektet:

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen omkring betydningen av kliniske retningslinjer i allmennpraksis.Hensikten med retningslinjene er å gi bedre pasientbehandling og kvalitet i helsetjenesten. Fra 2013 har Fastlegeforskriften trådt i kraft. Der står det at ”Fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med oppdatert kunnskap og nasjonale faglige retningslinjer”. Dersom retningslinjer ikke anvendes i praksis, oppnås heller ikke tilsiktet effekt.

Prosjektet består av to delstudier som omhandler ulike aspekter ved anvendelse av kliniske retningslinjer i allmennpraksis. Den ene er en kvantitativ studie som omhandler anvendelse av en konkret ny retningslinje (oppfølging etter operasjon med dren i trommehinnen). Den andre er en kvalitativ studie (fokusgruppeintervjuer av allmennleger) som omhandler allmennlegens erfaringer med og bruk av retningslinjer.

Prosjektets arbeidstittel:

Implementering av kliniske retningslinjer i allmennpraksis

Publikasjoner:

Austad B, Hetlevik I, Bugten V, Wennberg S, Olsen AH, Helvik AS. Can general practitioners do the follow-ups after surgery with ventilation tubes in the tympanic membrane? Two years audiological data. BMC Ear Nose Throat Disord. 2014 Apr 5;14(1):2. doi: 10.1186/1472-6815-14-2.

Austad B, Hetlevik I, Mjølstad B P, Helvik A-S. General practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway. Quality in Primary Care (2015) 23 (2): 70-77

Austad, B, Hetlevik, I, Mjølstad, B P, Helvik, A-S. Applying clinical guidelines in general practice: A qualitative study of potential complications. BMC Family Practice 2016 ;Volum 17.(1)

Bjarne Austad disputerte 24.3.2017

Publisert 23. jan. 2014 10:47 - Sist endret 8. aug. 2017 11:12