Heidi Fidjeland

Er forutsetningene til stede for at fastlegene kan overta et større ansvar for oppfølgingen av selekterte kreftpasienter?

Om prosjektet

Antall pasienter som overlever kreft er økende og dette fører til økt press på poliklinikkene. Flere randomiserte studier på oppfølging av hyppige kreftformer har ikke vist noen gevinst i intensive kontrollopplegg, hverken når det gjelder overlevelse, tidspunkt for oppdagelse av tilbakefall eller livskvalitet. Flere har derfor tatt til orde for at fastlegene kan overta oppfølgingen av selekterte kreftpasienter. Fastlegen kjenner pasientens sykehistorie og kan følge pasienten gjennom hele sykdomsforløpet. Dette forutsetter at fastlegene er villige til å påta seg ansvaret og det vil stille krav til god samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Vi har liten kunnskap om norske fastlegers erfaring med oppfølging av kreft, og vi vet også lite om hvilke utfordringer de møter i dette arbeidet. Å identifisere flaskehalser i samhandlingen vil ha nytteverdi i arbeidet med å utarbeide eventuelle nye retningslinjer i kreftomsorgen.

Vi vet også lite om kreftpasienters ønsker og forventninger til oppfølgingen. Denne kunnskapen vil også være av betydning ved utarbeidelsen av nye retningslinjer.

Mål

Studien har tre delmål:

1. Å kartlegge fastlegers erfaringer med og holdninger til oppfølging av kreftpasienter, og da med vekt på samhandling med spesialisthelsetjenesten.

2. Å kartlegge gynekologiske kreftpasienters forventninger til kontrollopplegget rett etter avsluttet primærbehandling og 2-3 år ut i forløpet og deres tilfredshet med kontrollopplegget 2-3 år ut i forløpet.

3. Å kartlegge fastlegers kontakt med kreftpasienter gjennom ett år og identifisere årsakene til at pasientene har kontakt med sin fastlege.

 

Publisert 3. juni 2015 12:06 - Sist endret 3. juni 2015 12:06