Kristian Jansen

I løpet av de siste tiårene har man sett at sykehjem har overtatt for sykehus som den største arena for omsorg ved livets slutt. Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap som kan bidra til å heve kvaliteten i omsorgen for døende pasienten i sykehjem.

Om prosjektet:

Nesten halvparten av alle dødsfall skjer på sykehjem. Hva er legens rolle ved livets slutt på sykehjem? Prosjektet utforsker legerollen i tre delspørsmål:

  • Hvilke utfordringer opplever legen i arbeidet med døende sykehjemspasienter?
  • Hvilke legemidler forordnes nær livets slutt?
  • Hva er kunnskapsgrunnlaget for palliativ legemiddelbehandling?

Legers utfordringer

Gjennom fokusgruppeintervjuer vil vi belyse sykehjemslegers erfaringer med døende pasienter i sykehjem. Slik kunnskap kan bidra til å øke legers fokus på forberedende samtaler og tverrfaglig samarbeid livets sluttfase.

Palliativ medikasjon

En kohortstudie blant avdøde sykehjemspasienter viste at palliativ medikasjon var forskrevet hos 74% av pasienter på dødsdagen; særlig til kreftpasienter samt pasienter med langtidsopphold. Flest legemiddelendringer skjedde på dødsdagen.

Evidensbasert legemiddelbehandling

Vi gjennomfører en systematisk gjennomgang og oppsummering av forskningsbasert kunnskap om medisinering ved livets slutt.

Finansiering:

Allmennmedisinsk forskningsfond

Prosjektets arbeidstittel:

Livets slutt i sykehjem – legers utfordringer, forskrivninger og tiltaksplaner

 

Publisert 7. feb. 2014 13:48 - Sist endret 21. okt. 2015 13:44