John-Tore Eid

Prosjektet har som mål å bidra med kunnskap om hjelperelasjonens viktige og nødvendige plass innen dagens behandling av rusavhengige, og samtidig utvide kunnskapen og forståelsen av hva som skal til for å gi god hjelp.

Prosjektet tar utgangspunkt i erfaringene til mennesker som har fått nyttig hjelp med sitt rusproblem. Det har fokus på relasjonen og den andres betydning for å få frigjort og styrket sine egne ressurser og dermed oppnå et godt behandlingsresultat.

  • I den første delen av prosjektet er det gjort en analyse av et større upublisert intervjumateriale fra 23 år tilbake (1989-90). Den gang gjorde prosjektleder omfattende dybdeintervjuer av 16 unge (20-28 år) som hadde fått langvarig hjelp ved to norske behandlingskollektiv (Selbu og Tyrili).
  • I prosjektets andre del gjøres det et gjenintervju av 6 informanter fra det første materialet, der funn fra første analyserunde vil blir evaluert av informantene. Ved å sammenholde funn over et langt tidsrom fra prosjektets to deler vil en kunne få belyst langvarige virkninger av egenskaper ved hjelperelasjonen, og hvordan den enkelte har erfart dette forholdet som nyttig.

I prosjektet brukes det materiale fra mennesker med en omfattende problematikk i sin historie: Hva er deres felles, systematiserte stemme; hva kan de lære oss om hva som er viktig for å lykkes? Hvordan kan vi ivareta denne kunnskapen om hvilke forhold det er viktig å fokusere på, slik at vi blir mer treffsikre når vi skal hjelpe mennesker med alvorlig rusproblematikk ut av sin avhengighet og frem til et godt edru liv?

Prosjektets mål:

Prosjektet ønsker å framskaffe kunnskap med relevans for behandlingspraksis og videre forskning innen rusfeltet, og som kan være nyttig for hjelpearbeid, behandling, terapi og forskning også i andre kliniske sammenhenger.

I en større sammenheng ønsker prosjektet å bidra til at stemmene og erfaringene til dem som har blitt hjulpet ut av sin rusavhengighet blir anerkjent og tillagt større vekt i dagens tenkning omkring rusproblem og behandlingstilbud.

Prosjektets bakgrunn:

Misbruk- og avhengighetsproblemet har både medisinske, psykologiske og sosiologiske sider. Ved å se rusproblemet først og fremst som et helseproblem, kan en overse problemets kompleksitet. Det kan også ha sin opprinnelse i erfaringer, identitetsproblemer, livssituasjon og sosiale forhold. Dersom et problem blir feil definert, vil tiltakene ikke løse problemet, selv om de vil ha en rekke andre virkninger

Vi vet at forholdet til behandleren/hjelperen ofte har avgjørende betydning når rusavhengige skal hjelpes. Vi vet imidlertid ikke nok om de faktorene i hjelpeforholdet som klientene i ettertid har opplevd som fremmende eller hemmende, og hva mennesker som har gjennomgått behandling og rehabilitering, opplever og beskriver som de viktigste suksessfaktorene.

Prosjektets tittel:

Hjelperelasjonens betydning i arbeid med mennesker med rusproblemer. En kvalitativ studie av potensialet i hjelperelasjonen.

Publikasjoner:

Eid, John-Tore. (2012) Levd kropp – en analyse av Anna Luise Kirkengens tenkning. Michael Quarterly; Volum 9.(3) s. 254-267

Kirkengens tenkning. Michael Quarterly; Volum 9.(3) s. 254-267

Publisert 16. des. 2013 12:28 - Sist endret 27. mai 2015 11:03