Kristian Simonsen

Prosjektets mål er å undersøke hvordan fastlegene og legevakt håndterte en influensapandemi i et klinisk og helsetjenesteperspektiv.

Om prosjektet:

Første delprosjekt var en pasientundersøkelse om forløp, risikofaktorer og forekomst av komplikasjoner i forbindelse med influensa-pandemien med A/H1N1-viruset høsten 2009/vinteren 2010. Det er publisert tre artikler fra dette delprosjektet; Tidsskrift for Den norske legeforening, Family Practice og Plos One.

I andre delprosjekt undersøkes primærlegetjenestens håndtering og tilpasninger under influensapandemien i 2009. Hovedmålsetning var å undersøke hvordan fastlegepraksis og legevakt tilpasset seg til økt pågang av influensapasienter under pandemien, sammenlignet med en vanlig influensasesong. Studien ble publisert i 2013. I siste del av prosjektet undersøkte vi hvordan pasienter med risikogrupper for influensa brukte legetjenestene under pandemien. Denne studien ble publisert oktober 2014 i tidsskriftet Family Practice.

Prosjektets bakgrunn:

Influensapandemien i 2009 – utfordringer for primærhelsetjenesten med fokus på fastlegepraksis og legevakt.

Prosjektets tittel:

Influensa i allmennpraksis

Publikasjoner:

  1. Simonsen KA, Hunskaar S, Wensaas K-A, Rørtveit S, Cox R, Njolstad G, Rortveit G. Influenza-like illness in general practice in Norway: clinical course and attitudes towards vaccination and preventive measures during the 2009 pandemic. Fam Pract 2011;0:1-8.
  2. Rørtveit S, Hunskår S, Wensaas K-A, Simonsen KA, Rørtveit G. Influensapandemien hausten 2009 i ein vestlandskommune. Tidsskr Nor Laegeforen 2011;131:675-9.
  3. Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Capacity and Adaptations of General Practice during an Influenza Pandemic. PLoS ONE 2013;8:e69408.
  4. Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Primary care utilisation among patients with influenza during the 2009 pandemic. Does risk for severe influenza disease or prior contact with the general practitioner have any influence? Fam Pract 2014;doi: 10.1093/fampra/cmu072.

Kristian Simonsen disputerte 25.3.2016

 

Publisert 21. mars 2014 13:28 - Sist endret 8. aug. 2017 10:59