Nilam Shakeel

Prosjektet ønsker å kartlegge forekomst av depresjon i svangerskap/ barseltiden og prediktorer for disse tilstandene hos gravide i en multietnisk befolkning.

Forekomsten av depresjon hos gravide, ikke-vestlige etniske minoriteter er hyppigere enn hos vestlige gravide kvinner. Depresjon i svangerskapet øker risikoen for komplikasjoner for mor og barn, som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Få studier er gjort i ikke-vestlige populasjoner.

Prosjektet er en befolkningsbasert kohorteundersøkelse av gravide som gikk til svangerskapskontroll ved helsestasjonene i bydelene Bjerke, stovner og Grorud i Oslo i perioden 2008-2010. Totalt 823 gravide er inkludert, av disse er 59% etniske minoriteter. Ved inklusjon (svangerskapsuke <20) ble demografiske, sosioøkonomiske faktorer og øvrige risikofaktorer for svangerskaps/barseldepresjon kartlagt, samt selvrapportert helse og etnisk bakgrunn. Antallet belastende livshendelser fra 3 mnd. før svangerskapet og til uke 28 er registrert.

Prosjektets mål er å:

  • Optimalisere svangerskaps- og barselomsorgen i primærhelsetjenesten for de aktuelle gruppene
  • Forebygge samspillsproblemer mellom mor og barn som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon
  • Forebygge samlivsproblemer som skyldes uoppdaget og ubehandlet barseldepresjon

Prosjektets tittel:

Svangerskaps- og postpartumdepresjon i en multietnisk befolkning

Publisert 5. mars 2014 12:58 - Sist endret 7. okt. 2014 10:13