Odd Martin Vallersnes

Akutte rusmiddelforgiftninger er et stort helseproblem, men det finnes lite kunnskap om intervensjoner og oppfølging av denne pasientgruppen.

Pasientgruppens høye langtidsdødelighet og sykelighet har blitt dokumentert. I Oslo behandler mange av disse pasientene ved Legevakten. Over ett år ble alle pasienter 12 år og eldre med hoveddiagnose akutt forgiftning ved Oslo Legevakt inkludert. Data om oppfølging og kontakter i helsevesenet vil samles inn fra relevante institusjoner, fra Norsk pasientregister og fra HELFO.

Prosjektets mål

Studien vil beskrive behandling av rusmiddelforgiftninger ved legevakt og observasjonsrutinen som er i bruk ved Legevakten i Oslo, for å identifisere faktorer knyttet til komplikasjoner og sykehusinnleggelser, og for å vurdere sikkerheten av behandling på legevaktsnivå. Oppfølging initiert fra Legevakten vil kartlegges. Dødelighet og kontakter i helsevesenet de tre første månedene etter utskrivelse vil registreres og sammenholdes med oppfølgingen. Legevaktens nyoppstartede oppfølgingstiltak for unge rusmiddelforgiftede pasienter vil i tillegg vurderes ut fra endringer i repetisjonsmønster sammenlignet med data fra tidligere studier. Variasjoner i tilstrømningen av pasienter vil kartlegges. Dødelighet vil registreres etter ett, fem og ti år.

Kartleggingen av oppfølging etter forgiftningen, herunder vurderingen av Legevaktens oppfølgingstiltak for de unge, vil kunne legge grunnlag for framtidige intervensjoner fra førstelinjetjenesten overfor pasientgruppen. Legevaktens observasjonsrutine er enkel og lavteknologisk og kan brukes ved andre legevakter og akuttmottak.

Prosjektets navn

Akutte rusmiddelforgiftninger i Oslo. Behandling ved Legevakten og oppfølging etter forgiftningen

Publikasjoner

  1. Vallersnes OM, Halvorsen TF, Ommundsen OE. [To be on call during the New Year’s Eve]. Tidsskr Nor Laegeforen 2000; 120:3796-7.
  2. Vallersnes OM, Lund C, Duns AK, Netland H, Rasmussen IA. Epidemic of poisoning caused by scopolamine disguised as Rohypnol™ tablets. Clin Toxicol 2009; 47:889-93.
  3. Lund C, Vallersnes OM, Jacobsen D, Ekeberg O, Hovda KE. Outpatient treatment of acute poisonings in Oslo: poisoning pattern, factors associated with hospitalization, and mortality. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2012; 20:1.
  4. Bhatti R, Solvik-Olsen T, Nordfalk KF, Vallersnes OM. [A young man with swallowing difficulties]. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1242-4.

Odd Martin Vallersnes disputerte 20.januar 2017

Publisert 4. des. 2013 09:40 - Sist endret 8. aug. 2017 14:05