Anne Jølle

Prosjektet har som mål å, ved hjelp av et screening-verktøy, finne personer som star i fare for å utvikle diabetes 2 og dermed forebygge utviklingen gjennom livsstils-intervensjon.

Om prosjektet:

Materialet kommer fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3), og prosjektet er en del av en stort europeisk multisenterstudie (DE-PLAN; Diabetes in Europe – Prevention using Lifestyle, physical Activity and Nutritional intervention). Ved hjelp av et spørreskjema (FINDRISC) ble det plukket ut deltakere som hadde økt risiko for å utvikle diabetes de neste 10 årene. De ble invitert til å være med i et toårig lavgradig, intervensjonsprogram basert på økt kunnskap om motivasjon, kunnskap, kosthold og fysisk aktivitet i sine hjemkommuner. De ble fulgt opp fire ganger i løpet av denne perioden, og ved hver oppfølging fikk de undervisning, besvarte omfattende spørreskjema og det ble målt blodprøver av dem, blant annet ble det foretatt en glukosetoleransetest.

Prosjektets mål:

FINDRISC har blitt evaluert i flere studier i Europa og andre deler av verden og har vist seg å være et pålitelig screeningverktøy for å predikere fremtidig diabetes og prevalent udiagnostisert diabetes i de fleste av disse studiene.  Likevel, få av disse studiene er befolkningsstudier, og derfor finnes det lite data om prevalensen av forhøyet FINDRISC i en generell populasjon, og ut fra kjønn og alder. Vårt mål er derfor å finne denne informasjonen, da den er essensiell for å evaluere graden av behovet for helsehjelp for høyrisiko-grupper, hvis FINDRISC skal bli inkorporert som et screeningverktøy på befolkningsnivå.

Prosjektet er tredelt:

  • Ønsker å finne andelen med forhøyet FINDRISC i befolkningen, se på kjønns- og aldersforskjeller, og samholde det med ikke-fastende blodsukkerverdier og oral glukosetoleranse test, og sammenligne med studier gjort i andre land.
  • Ønsker å se på om lavgradig, lokalbasert intervensjon reduserer risikoen for type 2 diabetes, og hvilken del av intervensjonen som har størst/minst effekt, og på hvem intervensjonen har størst/minst effekt.
  • Ønsker å sammenligne ulike screeningverktøy, se på hvem som er mest reliable.

Prosjektets bakgrunn:

Forekomsten av type 2 diabetes øker over hele verden, og det er estimert at den vil gå fra 382 millioner i 2013 til 592 millioner i 2035, der cirka halvparten av tilfellene er udiagnostisert. Type 2 diabetes har vist seg delvis mulig å forebygge gjennom intensiv livsstils-intervensjon, men på grunn av økonomiske og praktiske begrensninger er effektiv intervensjon vanskelig på befolkningsnivå. Kosteffektive, ikke-invasive og pålitelige screeningverktøy er derfor nødvendig for å stille diagnosen tidlig og for å fange opp folk med høy risiko for diabetes, slik at man kan drive målrettet og bærekraftig forebyggende arbeid.

Prosjektets tittel:

Forebygging av type 2 diabetes i lokalsamfunnet – Er det mulig?

 

Publisert 10. aug. 2015 13:19