Magnus Hjortdahl

Varsler AMK legevaktlegen ofte nok? Prosjektet setter seg som mål å beskrive erfaringer og meninger vedrørende legevaktlegen og utrykninger.

Om prosjektet:

Vi ønsker dette belyst fra forskjellige aktører og vil derfor intervjue både leger som deltar på utrykninger samt ambulansearbeidere som rykker ut med legen. Vi starter med kvalitative intervjuer for å få en bred innsikt i temaet. Vi vil så følge opp med en kvantitativ spørreundersøkelse i et større utvalg av allmennleger.  Her vil vi undersøke om det er spesielle faktorer som kan predikere om legen deltar i utrykning eller ikke.  Vi vil også bruke kliniske vignetter til å teste noen hypoteser om hvilke kriterier legene legger til grunn når de vurderer å delta i utrykning.

Prosjektets mål:

Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om allmennlegens rolle innen akuttmedisin. Innsikt med hvordan aktørene som deltar på utrykning selv vurderer disse spørsmålene vil kunne ha stor betydning ved ønske om å forbedre praksis.

Prosjektets bakgrunn:

Allmennlege i vakt (legevaktlegen) utgjør sammen med lokalt ambulansepersonell de primære resursene ved akutt skade og sykdom utenfor sykehus i Norge. Nasjonale rapporter og planer er entydige på at legevaktlegen som rykker ut på akuttoppdrag er et viktig ledd i den akuttmedisinske kjeden. Til tross for dette viser studier at AMK varsler legevaktlegen i mindre enn halvparten av de aktuelle tilfellene. Det stilles nå spørsmål om allmennlegene har meldt seg ut av akuttmedisin i Norge. Nytten av legens deltagelse på utrykning diskuteres og kunnskapsgrunnlaget er begrenset.

Prosjektets tittel:

Akutt utrykning på legevakt: Hva er allmennlegens bidrag, og hvordan tas beslutningen om å rykke ut?

Publikasjoner:

Hjortdahl M, Zakariassen E, Wisborg T. The role of general practitioners in the pre hospital setting, as experienced by emergency medicine technicians: a qualitative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2014 22:47.

 

Publisert 3. feb. 2015 10:56 - Sist endret 27. mai 2015 11:03