Sven Eirik Ruud

Prosjektet utforsker de allmennmedisinske utfordringene i møtet mellom innvandrerpasienten og storbylegevakten.

Om prosjektet:

I Oslo utgjør den stasjonære allmennlegevakten en viktig og utfordrende møteplass mellom innvandrerpasienten og helsevesenet, og det har vært hevdet at innvandrere bruker legevakten som sin fastlege. Språkproblemer og ulik kulturell forståelse av helse og sykdom gjør denne delen av allmennmedisinen spesielt utfordrende.

Prosjektets mål:

Målet med prosjektet er å beskrive de allmennmedisinske utfordringene som oppstår i møtet mellom innvandrerpasienten og storbylegevakten. Kunnskapen vil gi innspill og overføringsverdi til samhandlingsprosessen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i kommuner og bydeler med høy andel av innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Prosjektets bakgrunn:

Studien har sin opprinnelse i et samarbeidsprosjekt (Prosjekt Likeverdige Helsetjenester) mellom Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak (HSØ-RHF), Oslo kommune og Institutt for helse og samfunn. Prosjektet skulle skaffe til veie informasjon om minoritetsbefolkningens bruk av legevaktstjenesten i hovedstadsområdet, slik at helsemyndighetene bedre kunne tilrettelegge for en likeverdig helsetjeneste.

Prosjektets tittel:

Allmennmedisinske utfordringer i møtet mellom storbylegevakten og innvandrerpasienten: -En deskriptiv epidemiologisk studie

Publikasjoner:

Ruud, Sven Eirik & Hjortdahl, Per (2009). Prosjekt Likeverdige helsetjenester: "En kvantitativ analyse av pasienter med innvandrerbakgrunn som henvender seg til allmennlegevaktene og skadelegevaktene i Oslo og Lillestrøm samt innlegges akuttmottaket på AHUS".

 

 

 

Publisert 22. des. 2014 10:58 - Sist endret 27. mai 2015 11:05