Tone Seppola-Edvardsen

Hovedformålet med prosjektet er å forstå mer av hvordan livet oppleves etter kreft.

Om prosjektet:

Vi gjør en kvalitativ studie av mennesker som er ferdig behandlet for kreft. Min del av studien gjøres i Tromsø og den andre delen av studien gjøres på et lite sted i Finnmark. Mine data baserer seg i hovedsak på gjentakende, delvis strukturerte intervjuer med 8 personer over omtrent et år. Dette suppleres med data fra felles aktiviteter med noen av deltakerne, deltakelse i aktiviteter i regi av Kreftforeningen og andre relevante og arenaer, i tillegg til data fra media og offentlig diskurs om kreft, sykdom og helse.

Der det er naturlig vil funn fra Tromsø og Finnmark bli sammenlignet. I tillegg vil vi kunne sammenligne funn fra to prosjekter ved Universitetet i Århus, Institut for Folkesundhet/almen medicin, som er våre samarbeidspartnere. Disse prosjektene har fokus på kreft, symptomer og legesøkning i forskjellige sosiale grupper.

Prosjektets mål:

Hovedformålet med prosjektet er å forstå mer av hvordan livet oppleves etter kreft.  Vi har et spesielt fokus på opplevelse av sykdom og helse, herunder hvordan man tolker kroppslige fornemmelser/«sensations» og symptomer, og hvordan man forholder seg til disse. Hvilke helseveier søkes, og hvem involveres i prosessen?

Prosjektets bakgrunn:

Overlevende etter kreft utgjør en økende gruppe i Norge. Mange har gjennomgått intensiv kreftbehandling og sliter med senskader etterpå og mange er redd for tilbakefall eller ny kreft. Selv om de er ferdig behandlet, er det sannsynlig at mange fortsatt vil ha behov for helsehjelp i noen grad. Studien vil gi økt kunnskap om denne gruppen og deres behov for hjelp fra helsevesenet. I tillegg vil studien kunne bidra til forskning innen medisinsk antropologi på «sensations» og hvordan disse tolkes som mulige symptomer eller som noe man ikke trenger å bry seg om. Hva og hvem påvirker denne tolkningen og hvilke konsekvenser får tolkningen?

Prosjektets tittel:

SenCancer; Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients in Tromsø

Publikasjoner:

Ingen fra dette prosjektet foreløpig.

Fra tidligere:

Seppola-Edvardsen T. (2006) ”Fra urbane Nederland til utkant-Norge – om flyttende nederlendere og hva de søker i norske bygder” i Betwixt & between . Sosialantropologistudentenes tidsskrift 2006. Oslo.

 

Publisert 9. mars 2015 08:59 - Sist endret 27. mai 2015 11:05