Maria Fredriksen Kvamme

Målet med denne studien er ny forståelse og kunnskap om hvordan helseplager hos unge som ikke har fått full forklaring hos helseprofesjonelle oppleves og håndteres av de unge selv og av relevante parter i deres omgivelser, og hvordan kommunikasjonen er. Et tilleggs-mål er å bidra til dialog hvor de unges perspektiv får komme til uttrykk.

Om prosjektet:

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet (ISM), Institutt for psykologi og Visuelle kulturstudier (ISA), og utforsker kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av MUPS hos ungdom i Tromsø gjennom kvalitative metoder.

Dette er en av to studier i prosjektet; et flersituert feltarbeid omkring fenomentet MUPS hos unge, med fokus på opplevelse og kommunikasjon i hverdagsliv og helsemøter i førstelinje. Benytter deltagende observasjon, intervju med unge og deler av helsevesen som er i møte med de unge, fokusgrupper og en filmintervensjon. (Ungdomsblikk). Den andre studien er psykologisk tilnærming med fokus på spesialisthelsetjenesten.

Prosjektets mål:

Å utvikle forståelse for

1: ungdoms helsepraksiser og egen opplevelse av helseplagene (illnessaspekter).

2: sosiale prosesser hvor disse fortolkes og forhandles i hverdagsliv og helsemøter

Potensielt åpne opp for refleksjonsprosesser og dialog mellom unge deltagere og omgivelser v/ relevante deler av nettverk og/ eller helsevesen ved bruk av filmmediet.

Prosjektets bakgrunn:

Forskning viser at kommunikative utfordringer preger helsemøter og hverdagsliv for pasienter med helseplager som ikke så lett lar seg diagnostisere og behandle. Voksne med slike helseplager presenterer ofte at debut fant sted i unge år. Det finnes imidlertid lite kunnskap om hvordan dette oppleves og håndteres i ungdomstid.

Mens en stipendiat ved institutt for psykologi tar utgangspunkt i unge med MUPS i spesialisthensetjenesten (Silje Vagli Østbye), ser Maria Fredriksen Kvamme ved Allmennmedisinsk forskningsenhet på de unges hverdagsliv og møter med førstelinje helsetjenester.

Maria gjennomfører i 2015 et antropologisk feltarbeid med deltagende observasjon, intervju med ulike parter, fokusgruppe og en intervensjon med bruk av refleksiv film. Filmmetodikken er utviklet ved visuelle kulturstudier i samarbeid med ulike helsetjenester for unge (Ungdomsblikk).

 

 

 

Publisert 2. okt. 2015 09:20