Jesper Blinkenberg

I prosjektet «Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege» skal vi analysere forskjellene i bruk av øyeblikkelig hjelp innleggelser ut fra et befolkningsperspektiv, og fra et allmennlege/ legevaktlegeperspektiv.

Om prosjektet:

Vi vil se på fastlegens rolle og bruke brystsmerter som et klinisk eksempel.Prosjektet er en del av prosjektet «Bruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser» som omfatter store deler av helsetjenesten.

Vi vil bruke registerdata fra Norsk pasientregister (NPR), Fastlegeregisteret, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Helseøkonomiforvaltningen (Helfo/Kuhr-databasen). Data fra disse registrene avidentifiseres og kobles hos SSB. Det er gitt tillatelse fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK) til å gjennomføre prosjektet, og Datatilsynet har gitt konsesjon til å behandle personopplysninger. De ulike registrene har også gitt tillatelse til å bruke data.

Prosjektets mål:

Vårt mål er å finne hvor stor variasjon det er mellom ulike legers bruk av øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus. Videre vil vi analysere demografiske data om innbyggere og innleggende leger for å se om dette kan forklare noe av forskjellene.

Prosjektets bakgrunn:

I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Likevel er det påvist store forskjeller i innbyggernes bruk av helsetjenester i Norge. Pasienter som skal innlegges i sykehus må henvises fra fastlege eller legevaktlege.

2/3 av innleggelsene i sykehus er øyeblikkelig hjelp innleggelser og størstedelen av disse legges inn fra legevakt. Det er kjent fra internasjonal litteratur at innleggelsesfrekvensen fra legevakt varierer betydelig mellom legevaktleger.  Brystsmerter er et vanlig symptom ved øyeblikkelig hjelp i allmennpraksis og legevakt, og det er faglige utfordringer knyttet til klinisk vurdering av pasienter som kontakter legevakt med brystsmerter.

Prosjektets tittel:

Øyeblikkelig hjelp innleggelser i sykehus - analyse av faktorer ved pasient og henvisende lege

Publisert 25. apr. 2016 16:59 - Sist endret 25. apr. 2016 17:01