Kjersti Marie Blytt

Prosjektet ønsker å øke kunnskapen om hvordan søvnproblemer hos pasienter med demens fortoner seg, og hvordan de kan behandles.

Om prosjektet:

SLEEP.PAIN.DEM er en randomisert, placebokontrollert studie som undersøker hvorvidt individuell smertebehandling har en positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens. Aktigrafer benyttes for registrering av søvn og døgnrytme. Prosessen med å inkludere pasienter fra ulike regioner i Norge er i gang, og datainnsamlingen vil ferdigstilles innen juni 2016.

Prosjektets mål:

Studien tar sikte på å undersøke:

a) er det en assosiasjon mellom forekomst og karakteristika av søvnproblemer og smerteintensitet og depresjon, og grad av demens hos sykehjemspasienter

b) vil en individuelt tilpasset smertebehandling gi en umiddelbar positiv effekt på søvn – etter en ukes behandling

c) er det en interaktiv effekt av smertebehandling og depressive symptomer på søvn, i.e. vil endringer i smerteintensitet og grad av depresjon påvirke søvnparametere over 13 uker?

Prosjektets bakgrunn:

Søvnproblemer er et fremtredende symptom ved demens og ved ulike smertetilstander. Tidligere studier viser at sykehjemspasienter gjennomsnittlig tilbringer 13 timer i døgnet i sengen, men bare sover ¾ av denne tiden. Årsakene til søvnproblemene kan være mange og sammensatte. Søvnen forverres ved aldring og ved fysiske og mentale lidelser. Det er også funnet sammenheng mellom søvnproblemer, depresjon og ubehandlet smerte hos pasienter med demens. Ved moderat til sterk smerte forverres søvnproblemene ytterligere. Følgelig er det utfordrende å skille mellom søvnproblemer som skyldes normal aldring, smerte eller demens. Dette kompliseres ytterligere av at mange demenspasienter har vansker med å kommunisere det de opplever. Det kan være utfordrende for pleiepersonalet å identifisere smerteatferd og søvnvansker hos pasienter med demens. Det er dermed mulig at denne pasientgruppen mottar søvnmedisin, men at det er smerter som holder dem våkne.

Dårlig søvnkvalitet er forbundet med en rekke negative konsekvenser, blant annet redusert hukommelse og reaksjonsevne. Disse utfallene kan i særlig grad være negative for eldre, da symptomene kan bli tolket som kognitiv svikt eller ytterligere reduksjon av kognitive funksjoner som følge av demens. Videre indikerer studier at søvnproblemer reduserer livskvaliteten og gir økt bruk av helseressurser. Det er følgelig behov for kunnskap om hvordan søvnproblemer hos pasienter med demens fortoner seg, og hvordan de kan behandles.

I en tidligere studie gjennomført av Bettina Husebø og kollegaer fant man at smertebehandling reduserte søvnproblemer. Vi ønsker nå å gå videre med en placebokontrollert studie med objektiv søvnregistrering for å videre utforske denne effekten.

Prosjektets tittel:

Efficacy of Pain Treatment on Sleep and Depression in Patients with Dementia – A Randomized Clinical Trial of Efficacy – SLEEP.PAIN.DEM

 

Publisert 25. sep. 2015 15:59