Marthe-Lise Næss-Andresen

Studien vil gi ny kunnskap om dagens multietniske samfunn gjennom å kartlegge anemi og jernmangel hos gravide og peke ut høyrisikogrupper.

Om prosjektet:

Prosjektet er en del av STORK-Groruddalen-studien; en befolkningsbasert kohortundersøkelse av gravide som gikk til svangerskapskontroll ved helsestasjoner i bydel Bjerke, Stovner og Grorud i Oslo.  Andelen med etnisk minoritetsbakgrunn i Groruddalen er nå 40-50%, noe som stiller fastlegene, helsestasjonene og det befolkningsrettede folkehelsearbeidet overfor nye utfordringer. Aktuelle data for dette prosjektet ble samlet inn i perioden mai 2008 til mai 2010 og deltakerne er representative for de gravide i dette området ift alder og etnisitet.

Globalt er jernmangel den hyppigst forekommende ernæringsmangelen og den vanligste årsaken til anemi. Behovet for jern øker gradvis gjennom svangerskapet, og jernmangel i svangerskapet er assosiert med komplikasjoner som lav fødselsvekt, prematuritet, perinatal dødelighet og økt risiko for infeksjoner. Jern er en nødvendighet for fosterets utvikling og er særlig viktig for utvikling av hjernen.

Prosjektets mål:

Nasjonale faglige retningslinjer er ofte ikke tilpasset etniske minoriteters helseproblemer og behov.  Gjennom studien ønsker vi å kartlegge forekomst av jernmangel og anemi i svangerskap og barselperiode, samt prediktorer for disse tilstandene i en multietnisk befolkning i Oslo med store levekårsutfordringer, for å kunne:

  • Videreutvikle en kultursensitiv svangerskaps- og barselomsorg i primærhelsetjenesten
  • Forebygge negative svangerskapsutfall for mor og barn

Prosjektets tittel:

Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning

 

Publisert 31. okt. 2014 10:33 - Sist endret 8. aug. 2017 10:56