Mina Piiksi Dahli

Formålet med prosjektet er å studere nåværende samarbeid mellom fastleger og psykisk helsevern.

Om prosjektet:

Prosjektet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo og Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus. Hovedstudien bygger på en modell utviklet ved McMaster University i Hamilton, Canada, der tverrfaglige helseteam med deltakere fra DPS (psykolog, psykiater), bydel (sosialkonsulent, sykepleier) og fastleger samarbeider tett om pasienter lokalisert ved ulike fastlegekontorene. For å utvikle og gjennomføre et større endringsarbeid er det viktig først å ha god kjennskap til nåværende praksis, nåværende tilfredshet og udekkede behov blant helsearbeidere og pasienter/pårørende, samt nåværende flyt av pasienter mellom de ulike helseaktørene. Dette vil i seg selv gi viktig ny kunnskap og legge til rette for arbeidet med å utvikle og evaluere en eventuell ny modell for tettere samarbeid og samhandling.

Prosjektets mål:

Formålet med dette PhD prosjektet er å studere nåværende samarbeid mellom fastleger og psykisk helsevern. Dette vil gjøres ved å undersøke flyt av pasienter mellom de ulike instansene i helsetjenesten, symptombelastning av psykiske plager hos fastlegers pasienter og deres tilfredshet med helsetjenesten, samt fastlegers tilfredshet med nåværende samarbeid.

Prosjektets bakgrunn:

Fastlegen er oftest den som følger opp pasienten før, under og etter et behandlingsforløp i annenlinjetjenesten. Fastleger opplever imidlertid ofte at veiledning fra og samarbeid med Distriktspsykiatriske sentre (DPS) samt Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) fungerer utilfredsstillende. Fastlege og psykiater mangler det naturlige tette samarbeidet som ville styrket kvaliteten på arbeidet og pasientens opplevelse av en helhetlig helsehjelp. Å styrke og forbedre det faglige samarbeidet på tvers av nivåer er et viktig steg mot et mer integrert og effektivt helsevesen.

Prosjektets tittel:

Hvordan kan fastleger og psykiatrihelsetjenesten styrke samarbeidet om pasienter med psykiske og sammensatte lidelser?

Publisert 31. aug. 2015 15:31