Kathy Ainul Møen

Dette PhD-prosjektet er en del av et større intervensjonsstudie for å øke oppmøte til den eksisterende livmorhalskreftscreening-programmet blant innvandrerkvinner.

Bakgrunn:

Innvandrerkvinner i Norge utgjør en heterogen og voksende gruppe. De kommer fra alle kontinenter og har ulike etniske, kulturelle, religiøse og sosiale bakgrunn. Ifølge Statistisk Norge, 15% av den totale kvinnelige befolkningen er innvandrere i begynnelsen av 2015.

Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen og den fjerde hyppigste årsaken til kreftdødsfall hos kvinner over hele verden. Noen grupper av innvandrerkvinner, spesielt fra øst Afrika og sør Øst Asia har høy prevalens av livmorhalskreft.

I Norge inviteres alle kvinner mellom 25 og 69 år til screeningprogrammet hvert tredje år ved et påminnelsesbrev. Ifølge Kreftregisteret i Norge har mer enn halvparten av kvinner diagnostisert med livmorhalskreft sjelden eller aldri tatt en livmorhalsprøve. Flere studier utført i andre land viser at innvandrere generelt har lavere forekomst av deltagelse i kreftscreening. Imidlertid er andelen kvinner med innvandrerbakgrunn som deltar i livmorhalskreft screening-programmet i Norge foreløpig ukjent.

Om prosjektet:

Studien har tre deler:

1. “Cervical cancer screening among immigrant women in Norway compared to Norwegian-born women. A register based study”

I denne artikkelen undersøkte vi frammøte til livmorhalskreft screening blant innvandrerkvinner i forhold til norskfødte kvinner ved hjelp av en registerbasert studie. Flere faktorer, som er knyttet både til kvinner og til deres fastleger, ble studert, både for norsk fødte kvinner og for hver av de innvandrergruppene separat.

Artikkelen ble publisert i november i European journal of cancer prevention.

2. “Health professionals' experiences around immigrant women's attendance to cervical screening program in Norway- a qualitative study”

Denne delen vil rapportere funnene fra fokusgruppeintervjuer som ble utført blant helsepersonell (allmennleger , jordmødre og privatpraktiserende gynekologer).
Målet med fokusgruppeintervjuer vil være å finne ut barrierer knyttet til livmorhalsscreening blant innvandrere som helsepersonell oppfatter dem, og for å få vite hva slags strategier (rettet mot helsepersonell) vil bidra til å øke innvandrerkvinners oppmøte til screening.

3. "Effect of an intervention among health care personals to increase attendance to Pap smear among immigrants-a community-based intervention trial”

Denne artikkelen vil presentere evalueringen av intervensjonen blant helsepersonell ved hjelp av registerdata. Studien vil utgjøre både kvantitativ og kvalitativ evaluering av intervensjonen.

Prosjektets mål:

Målet er å øke oppmøte til livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner

Prosjektets tittel:

Livmorhalsscrenning blant innvandrerkvinner i Norge

Prosjektets tittel:

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Publisert 4. jan. 2017 14:50 - Sist endret 4. jan. 2017 14:50