Dag Helge Rønnevik

Dette er en studie for å få økt kunnskap om hvordan kommunelegene bidrar i det sektorovergripende og tverrfaglige folkehelsearbeidet.

Om prosjektet:

Det benyttes et mixed methods design, hvor det samles inn både kvalitative og kvantitative data. Det vil i prosjektet legges vekt på brukermedvirkning i form av en referansegruppe med aktuelle aktører som kan regnes som "stakeholders" i folkehelsearbeidet (både leger og ikke-leger). Prosjektet har blitt realisert vha. prosjektmidler (såkornmidler) fra NSDM (Nasjonalt senter for distriktsmedisin) i startfasen og nå gjennom finansiering fra Extrastiftelsen, støttet av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Prosjektets mål:

Gjennom tre studier er målet å få ny kunnskap om kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet sett gjennom øynene til legene selv, til de som de skal samarbeide med, og i lys av hvilke organisatoriske rammer som er gjeldende for arbeidet. Det er også et mål å kunne si noe mer om "hva er medisinens bidrag i folkehelsearbeidet" gjennom å se på kommunelegens rolle som brobygger mellom det individrettede pasientarbeidet fastlegene gjør, og det strategiske folkehelsearbeidet.

Prosjektets bakgrunn:

Med samhandlingsreformen (2012) og ny folkehelselov ble det lagt et grunnlag for et nytt nasjonalt styringssystem for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Kommunene har fått et stort ansvar som det utøvende ledd i dette arbeidet, og kommunelegene har vært ment å være en viktig ressurs. Folkehelseloven § 27 stiller krav om en eller flere kommuneleger for å ivareta oppgaver innen samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid, jf. §§ 4-7.

En egen forskrift pålegger kommunene å utarbeide oversikt over befolkningens helsetilstand, og hva som påvirker den (på godt og vondt). Sammen med folkehelsekoordinatorer har mange kommuneleger vært involvert i å utarbeide slike oversiktsdokumenter. Det synes imidlertid å være variasjon mellom kommunene når det gjelder organisering og dimensjonering av kommunelegestillingene, noe som igjen vil påvirke deres integrasjon og deltakelse i folkehelsearbeidet. Tema for dette prosjektet er derfor "kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet".

Prosjektets tittel:

Kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet

Publisert 24. okt. 2017 11:31 - Sist endret 24. okt. 2017 11:31