Linda Rui

Målet med prosjektet er å skape ny viten om effekten av metenamin, både som forebyggende behandling og mot gjentatte urinveisinfeksjoner.

Om prosjektet:

Antibiotikaresistens er et alvorlig globalt helseproblem som også er økende i Norge. For å reversere denne utviklingen må man finne nye og bedre måter å håndtere infeksjoner på. Å redusere antibiotikabruken, spesielt de bredspektrede og resistensdrivende midlene, er viktig. Urinveisinfeksjoner (UVI) er en stor gruppe infeksjoner som det gis antibiotika mot i allmennpraksis. Dette gjelder særlig hos kvinner. Antall kvinner i alderen 50-79 år som behandles med antibiotika er økende. Metenamin (Hiprex®) har lenge vært brukt som forebyggende behandling mot residiverende UVI, men effekten av behandlingen er mangelfullt utforsket Om metenamin er virksomt, bør det tas mer i bruk og på den måten bidra til færre UVI-er og redusert bruk av resistensdrivende antibiotika.

Materiale og metode:

I prosjektet inngår tre forskjellige delstudier med ulike metoder:

Del 1: Retrospektiv (10 år) registerstudie med data fra Reseptregisteret. Her vil vi se på sammenhengen mellom antibiotikauthentinger pga UVI hos kvinner og hvordan dette påvirkes ved bruk av metenamin.

Del 2: Prospektiv oppfølging av kviner som bruker/ikke bruker metenamin mhp UVI-relaterte komplikasjoner behandlet i 2. linjetjenesten. Data fra stor koblet registerstudie ved Avd. for allmennmedisin, UiO. Har metenaminbrukere lavere risiko for alvorlige komplikasjoner ved UVI enn de som ikke har brukt metenamin. 

Del 3: Randomisert seponeringsstudie hos langtidsbrukere (kvinner) av metenamin for å se om seponering medfører økt frekvens av UVI og mer antibiotikabruk. 

Prosjektets tittel: 

Forebygger metenamin  (Hiprex) urinveisinfeksjoner hos kvinner?

 

 

Publisert 1. sep. 2017 09:32 - Sist endret 1. sep. 2017 09:32