Mari Fiske

Formålet med studien er å kartlegge forekomst av undernæring hos eldre som mottar hjemmesykepleie og å undersøke mulige assosiasjoner mellom ernæringsstatus og legemiddelbehandling.

Prosjektets bakgrunn:

Stadig flere syke eldre bor i eget hjem med oppfølging fra fastlege og med hjemmesykepleie Underernæring er ofte forekommende i denne gruppen. Årsakene er mange og sammensatte og inkluderer uheldige legemiddeleffekter. For å nå målet om at eldre, med beste oppnåelige helse og livskvalitet, skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, vil forebygging og behandling av underernæring og «riktig» legemiddelbehandling være sentralt.

Om prosjektet:

Prosjektet består av to delstudier:  

  • Kartlegge ernæringsstatus og legemiddelbruk hos eldre hjemmesykepleiemottakere i to kommuner. Tverrsnittstudie.
  • Hos eldre hjemmesykepleiemottakere som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko, undersøke effekt av en intervensjon bestående av en individuell ernæringsplan og legemiddelgjennomgang. En pragmatisk klinisk, kontrollert studie.   

Prosjektets mål:

Formålet med studien er å kartlegge forekomst av underernæring hos eldre (≥70 år) som mottar hjemmesykepleie i to kommuner, og å undersøke mulige assosiasjoner mellom ernæringsstatus og legemiddelbehandling.

Prosjektets tittel:

Mat og medisin for hjemmeboende eldre

        

Publisert 17. nov. 2017 09:59 - Sist endret 12. okt. 2020 13:52