Martin Bruusgaard Harbitz

Prosjektet ønsker å forstå og karakterisere pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten ved å undersøke ulike perspektiv på fenomenet. Vi spør: ”Hvilke perspektiv og erfaringer har pasienter, helsepersonell og Helsetilsyn med pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten?”

Om prosjektet:

Fremdeles er det lite kunnskap om fagfeltet pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten. Dette til tross for et stort potensiale for pasientsikkerhetsbrudd. Opptil 90 prosent av all pasientkontakt skjer i primærhelsetjenesten. Derfra stammer flest pasientklager i det norske helsevesenet. Internasjonalt ser en et økende fokus på pasientperspektivet, som et potensielt berikende og nødvendig satsningsområde for god forskning og behandling. Hovedmålet for denne ph.d.-avhandlingen er å forstå, og karakterisere pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten. Dette vil vi gjøre ved å undersøke hvilke perspektiv pasienter, helsepersonell og Helsetilsynet har på pasientsikkerhet i ikke-sentrale områder av Norge.

Materiale og metode:

I prosjektet inngår tre forskjellige studier med ulike metoder:

1. Intervjustudie. Jeg planlegger å gjennomføre en eksplorativ intervjustudie med et induktivt design. Pasienter i primærhelsetjenesten skal delta i semistrukturerte intervjuer, for å kartlegge og utforske pasienters erfaringer og perspektiver på pasientsikkerhet.

2. Studien er en retrospektiv deskriptiv studie på populasjonen administrative reaksjoner mot leger, gitt av Helsetilsynet. Administrative reaksjoner gjenspeiler helsemyndighetenes perspektiv på hvilke pasientsikkerhetsbrudd som utløser administrative reaksjoner mot leger.

3. Fokusgruppestudie. Studien vil undersøke erfaringer og perspektiver på pasientsikkerhet blant helsesekretærer, laboratoriepersonell og leger i primærhelsetjenesten.

Prosjektets bakgrunn:

  1. Intervjuer med pasienter gjort februar-april 2017
  2. Administrative reaksjoner gitt leger i perioden 2010-2016
  3. Fokusgruppeintervjuer planlagt gjort i august 2018

Prosjektets tittel:

Pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten - en ph.d.-avhandling om ulike perspektiver og erfaringer med pasientsikkerhet blant pasienter, helsepersonell og Helsetilsynet.

.  

Publisert 1. sep. 2017 13:15 - Sist endret 4. sep. 2017 10:10