Jasmin Hay-Younes

Det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for helse og helsetjenester til nyankomne flyktninger er bakgrunnen for denne studien.

Om prosjektet:

CHART samarbeider med International Organization for Migration (IOM), Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) samt Bergen og Kristiansand kommune. Prosjektet er en del av CHART-studien og fokuserer på flyktningers livskvalitet, umøtte helsebehov og barrierer til helsetjenester. Deltagerne i studien består av over 500 kvoteflyktninger i Libanon som skal reise til Norge og mer enn 300 flyktninger i Norge som har flyktet via ulike ruter. For å se på endringer i helse og helsebehov over tid vil deltagerne i Libanon følges opp etter cirka ett års opphold i Norge.

Prosjektets mål:

Kartlegge egenvurdert helse og livskvalitet samt umøtte helsebehov og barrierer knyttet til helsetjenester blant flyktninger over tid.

Prosjektets bakgrunn:

Helse-relaterte utfordringer som flyktninger møter under flukt og etter ankomst til Norge er i liten grad kartlagt, og man har liten kjennskap til hvorvidt behovene for helsetjenester blir ivaretatt. Hvordan er flyktningers livskvalitet og hvordan endres den under migrasjon og etter ankomst? Hva for type barrierer støter en flyktning på i møte med helsevesenet?

Prosjektets tittel:

Norsk tittel: Endringer i helse- og helsebehov blant Syriske flyktninger på vei til Norge

Engelsk tittel: Changing Health and health care needs Along the Syrian Refugees’ Trajectories to Norway (CHART)

For mer informasjon, se CHART-studiens hjemmeside: www.uib.no/allmenn/chart

Publisert 11. feb. 2019 09:11 - Sist endret 7. okt. 2021 08:18