Lene Lunde

Formålet med prosjektet er å studere simulering som strategi for å trene studenter i tverr-profesjonelt samarbeid i kliniske, ofte subakutte, situasjoner (scenarier) som håndteres i primærhelsetjenesten.

Om prosjektet:

Vi skal utvikle og gjennomføre simuleringsscenarier for å undersøke hvordan interaksjonen mellom studenter, kommunikasjon, kollektiv kunnskapsutvikling, ledelse og samarbeidsevne foregår når studentene løser praksisnære situasjoner gjennom simulering.

I tillegg skal vi undersøke hvordan studentene opplever å delta på simulering for å trene på tverrprofesjonelt samarbeid, samt hvilke vurderinger og innspill de har på selve scenariene og simulering som metode.

Vi skal også undersøke hvilken betydning det har at studentene har simulert i forkant når studenten er utplassert i praksis både for studentene selv og praksisstedet.

Studien er en utforskende, kvalitativ studie der det i hovedsak benyttes direkte observasjon og videoanalyse av simulering og debrifing, samt fokusgruppeintervju. I tillegg kartlegges selvrapportert kompetanse i tverrfaglig samarbeid før og etter simuleringen for å se om det finnes utfyllende informasjon om simuleringssituasjonen.

 

Prosjektets bakgrunn:

Det er stadig mer fokus på at helsepersonell kommer til å arbeide i tverrprofesjonelle team for å møte nye utfordringer knyttet til ansvarlig og optimalisert pasientbehandling. Økende kompleksitet i helsevesenet krever at tverrprofesjonelt samarbeid trenes allerede i studiene slik at fremtidens helsepersonell blir kjent med, og får trening i, å arbeide teambasert. Simuleringsbaserte læringsopplegg i helsetjenesten har i stadig økende grad blitt sett på som en fasilitator for aktiv læring og oppøving av kliniske ferdigheter i trygge omgivelser. Simulering kan brukes i et bredt utvalg av pasientsituasjoner og ved ulike diagnoser, basert på deltakernes individuelle behov og erfaring - og oppgavenes vanskelighetsnivå. I tillegg kan simulering brukes til å trene teamarbeid og testing av prosedyrer og systemer. Utvikling av realistiske scenarier som bygges opp omkring kliniske situasjoner som kan oppstå i helsetjenesten er avgjørende. Selv om studier innen simulering i økende grad har vist forbedringer i klinisk praksis og i utdanningene, finnes det få studier om simulering i primærhelsetjenesten. Det er derfor et behov for å studere om bruk av simulering kan være et effektivt tilskudd i helsefaglig utdanning for å erverve kunnskap, ferdigheter og erfaringer i tverrprofesjonelt samarbeid rettet mot primærhelsetjenesten.

Prosjektets tittel:

Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim). Tverrprofesjonelle simuleringsscenarier for studenter i helsefag på UiO

Publisert 3. jan. 2019 10:00 - Sist endret 3. jan. 2019 10:07