Silje Rebekka Heltveit-Olsen

Prosjektet er en del av ImpresU-studien, og denne delen vil undersøke effekten av Hiprex som forebyggende behandling av residiverende UVI hos eldre kvinner.

Om prosjektet:

Denne studien er en del av ImpresU-prosjektet (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly) som er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Nederland og Polen. Prosjektet består av tre arbeidspakker. Alle arbeidspakkene skal gjennomfører parallelt i de fire deltakerlandene. Jeg vil delta i alle tre arbeidspakker, men Norge er hovedansvarlig for arbeidspakke 3 som vil være hovedgrunnlaget for min ph.d. avhandling.

Arbeidspakke1: Kvalitativ intervjustudie om utfordringer knyttet til klinisk håndtering av urinveisinfeksjoner(UVI) på sykehjem.

Arbeidspakke 2: Multisenter intervensjonsstudie med mål om å forbedre håndteringen av UVI hos eldre på sykehjem.

Arbeidspakke 3: Dette er en trippelblindet, randomisert, placebokontrollert fase IV studie på effekten av Hiprex (methenamine hippurate) som forebyggende behandling hos kvinner ≥70 år med residiverende UVI. Fra allmennpraksis vil vi rekruttere 100 pasienter med residiverende UVI (>3 UVI siste 12 måneder eller >2 UVI siste 6 måneder) for inklusjon i studien i hvert land, til sammen 400 pasienter. Etter inklusjon vil pasientene randomiseres til 6 måneder med behandling med enten Hiprex eller placebo med en etterfølgende oppfølgningsperiode på 6 måneder.

Prosjektets mål:

Overordnet mål for ImpresU prosjektet er å forbedre håndtering av urinveisinfeksjoner hos eldre med fokus på rasjonell forskrivning av antibiotika. Formålet med arbeidspakke 3 er å undersøke effekten av Hiprex som forebyggende behandling av residiverende UVI hos eldre kvinner.

Prosjektets bakgrunn:

Residiverende UVI hos eldre kvinner er en hyppig årsak til antibiotikaforskrivning i allmennpraksis. Hiprex har blitt brukt som urinveisprofylakse i stort omfang i de nordiske landene i snart 50 år uten en dokumentert effekt. Hiprex er et urinveisantiseptikum, men blir regnet med som et antibiotikum i offisielle oversikter. I følge tall fra NORM, utgjorde Hiprexbruken i Norge i 2017 mer enn 20% av det totale antibiotikaforbruket målt i DDD. Det er derfor viktig å klargjøre hvorvidt Hiprex faktisk kan redusere antall episoder hos kvinner som plages med hyppige UVI. Hvis studiens resultater indikerer en signifikant effekt vil dette kunne føre til at flere pasienter kan nyttiggjøre seg av en effektiv forbyggende behandling, og dermed unngå unødvendig antibiotika med potensielle plagsomme bivirkninger. Dette vil kunne resultere i en redusert antibiotikaforskrivning for UVI som igjen vil kunne bidra til bremse utviklingen av antibiotikaresistens hos urinveismikober i fremtiden. Hvis studien ikke viser en forebyggende effekt av Hiprex, vil dette medføre at flere pasienter kan unngå unødvendig behandling med denne medisinen. 

Prosjektets tittel:

The effect of methenamine hippurate to reduce antibiotic prescribing due to new episodes of urinary tract infections (UTI) in elderly women with recurrent UTI – Work package 3 of the ImpresU collaboration

Publisert 6. sep. 2019 14:43 - Sist endret 6. sep. 2019 14:43