Ingjerd Helene Jøssang

Prosjektet ønsker å undersøke hvordan allmennleger og pasienter kan samarbeide bedre om de medisinsk uforklarte plagene.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, tre, smil, branch.

Foto: Norce

Prosjektets bakgrunn:

Når medisinen ikke kan forklare pasientens plager kan både pasient og lege kjenne seg uverdige og hjelpeløse, dialogen kan preges av motstand og ubehag. Vi ønsker derfor i dette prosjektet å undersøke hvordan allmennleger og pasienter kan samarbeide bedre om de medisinsk uforklarte plagene. Vi vil nærmere bestemt utforske mulighetene for å styrke pasienten og legen som samtalepartnere, og deres muligheter for sammen å lete etter forklaringsmodeller. Vi antar for det første at å bli anerkjent av legen som medsubjekt kan være positivt for pasienten, og at en av måtene legen kan oppnå dette er ved å ta i bruk kunnskaper om pasientens sterke sider. For det andre antar vi at samtaler om ulike forklaringsmodeller kan være en viktig men krevende del av konsultasjonene mellom lege og pasient med MUPS.

Om prosjektet: 

Dette er et kvalitativt forskningsprosjekt. Første del er fokusgruppeintervjuer med allmennleger, og andre del er videostimulerte intervjuer etter videopptak av konsultasjoner der samtaleemnet er forklaringsmodeller ved MUPS.

Vi arbeider vi ut fra en antakelse at det å se pasienten som subjekt kan være av stor betydning i dialog med pasienter med MUPS. Å anerkjenne en sterk side er en måte å gjøre dette på. Det kan åpne for å se pasienten i et perspektiv der biologi og biografi er uløselig flettet sammen. Videre antar vi at norske allmennleger har betydelig kompetanse i å anvende den biopsykososiale modellen, men at anvendelsen av denne modellen antakelig i mange tilfeller kommer til kort når det gjelder MUPS. Én mulig grunn til dette kan være at den biopsykososiale modellen anvendes på en måte som opprettholder skillet mellom kropp og sinn. Videre tar vi utgangspunkt i forskningen som har vist at forklaringsmodeller som er utarbeidet i fellesskap er det som fungerer best, og at det er viktig for pasienten at legen anerkjenner pasientens forklaringer på tilstandene.

Prosjektets mål:

Overordnet problemstilling

Hvordan gjøres pasientens subjektivitet gjeldende i konsultasjoner mellom allmennleger og pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer?

  • Delprosjekt 1: Sterke siderHvilke erfaringer har allmennleger med å oppdage sterke sider hos pasienter med MUPS?
  • Delprosjekt 2: ForklaringsmodellerHvordan foregår samtaler mellom leger og pasienter i norsk allmennpraksis om forklaringsmodeller i konsultasjonene om MUPS? Hvordan gjøres pasientenes forslag til forklaringsmodeller gjeldende? Hvordan gjøres pasientens subjektivitet gjeldende i de forklaringsmodellene som diskuteres, uavhengig om forklaringsmodellen lanseres av lege eller pasient?

Prosjektets tittel:

Pasienten som subjekt i allmennpraktiske dialoger om medisinsk uforklarte plager og symptomer

 

Publisert 25. okt. 2019 11:52 - Sist endret 22. nov. 2019 12:47