Lars Christian Kvalbein-Olsen

Prosjektets hovedmålsetning er å prøve å forbedre vilkårene for både diagnostikk og behandling av eldre ≥ 65 år med depresjon i allmennpraksis.

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktshår, hake.

Prosjektets mål:

Prosjektet består av tre deler med følgende målsetninger:

  1. Jeg ønsker å se på forekomst av depresjon hos eldre ≥ 65 år i et utvalg fastlegepraksiser på Sørlandet, og i hvilken grad depressive plager belyses på time eller er kjent fra tidligere av fastlegen. Dermed er målet også å finne grad av underkjent depresjon.
  2. Jeg ønsker å prøve ut om en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater har bedre effekt enn vanlig oppfølging av eldre > 65 år med depresjon.
  3. Jeg ønsker å finne ut om intervensjonsmodellen, både gjennom bruk av screeningsskjema og ved bruken av felleskonsultasjoner med psykiater, gir bedre opplevd håndtering av utfordringen med den deprimerte eldre pasienten. Dette gjelder både for fastlegene og for pasientene.

Prosjektets bakgrunn:

Det er grunn til å tro at eldre underkommuniserer psykiske plager, og at slike kan være underliggende i pasientens presentasjon av fysiske helseplager. Vi har en antagelse om at mange av disse pasientene lettere kommuniserer funksjonssvikt og smerter enn depressive symptomer, og at behandlingen hos fastlege dermed får annet fokus. Depresjon hos eldre pasienter er forbundet med en betydelig øket co-morbiditet og mortalitet. Det vil derfor være nyttig å i større grad kunne finne disse deprimerte eldre pasientene, samt til by en mest mulig optimalisert behandling for dem. Bruken av felleskonsultasjon med spesialist er et lite brukt verktøy blant fastleger, og utgjør kjernen i en spesifikk samarbeidsmodell. Dette gjøres mellom fastlege og alderspsykiater for å skreddersy en optimal behandling og oppfølging av den deprimerte eldre pasienten. Modellen er tidligere prøvd ut i et pilotprosjekt og vil nå undersøkes mer grundig i dette prosjektet.

Prosjektets tittel:

Depresjon hos eldre i allmennpraksis, og bruken av en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater.

Publisert 25. okt. 2019 12:08 - Sist endret 25. okt. 2019 12:08