Gjertrud Selnes Moe

Hva er, og hvordan lage, helsefremmende hverdagsliv og gode helsetjenester til unge flyktninger?

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, øyenbryn, panne.

Om prosjektet:

Prosjektet er en del av hovedprosjektet «Taus tids tale», som er et samarbeidprosjekt mellom Trondheim universitetskommune (TRD 3.0) og NTNU Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Prosjektet ønsker å bidra til mer målrettet forskningsbasert helsetjenesteutforming i førstelinjen til, og helsefremming ovenfor, gruppen av unge mennesker med flyktningbakgrunn som har flyktet til Norge alene og har status som bosatt. Mitt prosjekt er en kvalitativ studie som innebærer dybdeintervju med enslige unge flyktninger om deres hverdag, eventuelle helseutfordringer og bruk av helsetjenester. I tillegg vil det bli gjennomført fokusgruppeintervju med allmennleger og helsesykepleiere for å undersøke hvilke erfaringer og utfordringer de opplever i deres jobb med unge enslige flyktninger.

Prosjektets mål:

  • Utvikle innsikt i hvilke problemer og helseutfordringer unge bosatte flyktninger har og mulig er utsatt for å utvikle, samt hva de selv opplever at de trenger hjelp og støtte til, hvor de søker hjelp/støtte.
  • Få frem kunnskap av forbyggende og helsefremmende art som kan gjøre allmennleger og helsesykepleiere bedre i stand til å identifisere og gi disse ungdommene hjelp og støtte.

Prosjektets bakgrunn:

Vi vet at enslige unge flyktninger er en risikogruppe for utvikling av psykiske helseproblemer og er overrepresentert når det gjelder PTSD, depresjon og angstlidelser. Forskning hvor unge flyktningers egne stemmer kommer tydelig frem er mangelvare. Dette til tross for at brukermedvirkning og bemyndiggjørelse (empowerment) pekes på som viktig, både innenfor helsetjenesten og sivilsamfunnet.

Vi har ikke mye kunnskap om hvordan førstelinjetjenester erfarer møtet med unge enslige flyktninger og hvilke utfordringer de opplever i arbeidet med denne gruppen. Det er derfor viktig å fremskaffe forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å bygge gode og stabile helsetjenester.

Prosjektets tittel:

Fra flyktning til borger!

Publisert 4. nov. 2020 11:23 - Sist endret 7. jan. 2021 11:48