Sharline Riiser

Studien har som mål å utvikle ny kunnskap omkring depresjonsomsorgen i allmennpraksis, som kan bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av pasienter med depresjon.

Bildet kan inneholde: blazer, tjenestemannarbeider, arbeid, jobb, plakatøkt.

Om prosjektet:

Dette ph. d-prosjektet er en del av et større NRF-støttet prosjekt om depresjon i allmennpraksis, The Norwegian GP-DEP study, som har som mål å undersøke variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon innen rammen av fastlegeordningen.

Prosjektets mål:

Det overordnede formålet med Ph.D.-prosjektet er å utvikle ny kunnskap om depresjonsomsorgen i allmennpraksis, som kan bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av pasienter med depresjon.

Vi vil gjennomføre 3 delprosjekter med følgende forskningsspørsmål:

  1. Er det en sammenheng mellom pasientens kjønn og utdanningsnivå, og fastlegens depresjonsomsorg i en kohort med sykemeldte arbeidstakere?
  2. Er det en sammenheng mellom organisatoriske forhold ved Fastlegeordningen og fastlegers depresjonsomsorg?
  3. Er det forskjell mellom deprimerte pasienters behandlingsforløp, basert på sosioøkonomisk status?

Prosjektets bakgrunn:

Depresjon er en høyprevalent tilstand som medfører vesentlig sykdomsbyrde i Norge og globalt. Depresjon oppstår ofte i arbeidsfør alder og medfører redusert livskvalitet og nedsatt arbeidsevne. Dette resulterer i betydelige økonomiske konsekvenser for det enkelte individ samt for samfunnet forøvrig. Fastlegen har en nøkkelrolle i behandlingen og oppfølgingen av deprimerte pasienter, men det finnes foreløpig lite kunnskap om nettopp dette. Den aktuelle studien har som mål å utvikle ny kunnskap omkring depresjonsomsorgen i allmennpraksis, som kan bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av pasienter med depresjon. Gjennom tre delstudier vil vi belyse uberettiget variasjon i fastlegers depresjonsomsorg, beskrive ulike pasientforløp og undersøke hvorvidt fastlegeordningen bidrar til at den deprimerte pasient kan tilbys likeverdige og koordinerte helsetjenester. Således belyser studien både et kliniker- og et systemperspektiv, da begge forholdene er vesentlige for å kunne tilby individrettet depresjonsomsorg. Studien er basert på koblede data på individnivå som er ekstrahert fra syv nasjonale helse- og befolkningsregistre.

Prosjektets tittel:

DEPRESJONSOMSORG I ALLMENNPRAKSIS

Pasientforløp, variasjon og fastlegeordningens premisser

Publisert 7. jan. 2021 11:45 - Sist endret 7. jan. 2021 11:47