English version of this page

Sosialmedisin

Gruppens mål er å motvirke sosial ulikhet i helse gjennom praksisnær forskning og tiltaksutvikling i samarbeid med brukere, tjenesteaktører og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Arbeidere på bygningsplass

Illustrasjon: colourbox

Om gruppen

Vi kombinerer perspektiv fra samfunnsmedisin, folkehelse og samfunnsvitenskap i forskningen.

Gruppen ser samfunnsmedisinsk kunnskapsutvikling som en sosialt, politisk og etisk forpliktende praksis og springer ut fra et fagmiljø med lang erfaring i flerfaglig, aksjonsrettet samfunnsmedisinsk forskning på sosial ulikhet, nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber for å utvide og videreutvikle denne kompetansen i tre-parts samarbeid der brukere, forskere, og ideelle og offentlige tjenesteutøvere deltar. I dette ligger også en systematisering og videreutvikling av metoder og modeller for samarbeidsforskning og brukermedvirkning.


Aktuelt


Forskningsfokus: migrasjon og helse

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Denne forflytningen av både mennesker og folkegrupper har mange ulike og sammensatte årsaker. Væpnede konflikter, vold og politisk undertrykkelse, endringer i transnasjonal migrasjonspolitikk og en globalisert verdensøkonomi der ulikheter reproduseres og forsterkes er bare noen av disse.

Helse er sentralt i migrasjon og en viktig del av vår tids folkehelseutfordringer. Helse kan påvirke at folk flytter, og selve migrasjonsprosessen bringer ofte mange helseutfordringer, blant annet knyttet til tap av trygge relasjoner, vold og utbytting.  I denne forskergruppen har vi et særlig fokus på transmigrasjon. Transmigrasjon betegner prosesser hvor folk flytter fra sted til sted, fra land til land, et fenomen vi har sett i økende grad de siste årene. Mens andre migranter bosetter seg mer eller mindre permanent utenfor sitt eget hjemland, er transmigranter stadig i bevegelse. Transmigrasjon er en særlig utfordring, også for helsevesenet, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.

Publisert 15. juni 2015 17:15 - Sist endret 20. sep. 2021 09:54