Reidar Pedersen

Bilde av Reidar Pedersen
English version of this page
Telefon +47-22844663
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Etikk i helsetjenesten
 • Klinisk etikk
 • Etikk ved livets slutt
 • Det informerte samtykket og tvang
 • Samtykkekompetanse
 • Pårørendesamarbeid
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Empati, lege-pasientkommunikasjon og profesjonsdannelse
 • Hermeneutikk

Undervisning

Underviser mest helsepersonell, men også studenter på ulike nivå og studieprogram, om de fleste emner innenfor kliniske etikk (se faglige interesser).

Bakgrunn

Er utdannet lege og filosof og har jobbet med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten side 2003, bl.a. med evaluering, forskning, opplæring og utvikling av etisk refleksjon i helseforetakene og kommunehelsetenesten.

Disputerte i 2010 på en doktorgrad om empati i medisinen. Fra 2011 ansatt som forsker med professorkompetanse; fra 2015 senterleder og professor.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2018). Brukermedvirkning, samtykkekompetanse og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2018). Clinical Ethics Support Services (CESS). How should we evaluate a complex normative intervention? Some comments..
 • Pedersen, Reidar (2018). Coercion in Health Care.
 • Pedersen, Reidar (2018). Empathy development in medical education.
 • Pedersen, Reidar (2018). Er pasienten samtykkekompetent? Hvordan vurdere og hva betyr det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk-teori og analyse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Kan forhåndssamtaler brukes andre steder i helsevesenet? Panelsamtale.
 • Pedersen, Reidar (2018). Når pasienten ikke vil. Bruker vi tvang i somatikken? Et etikk-perspektiv..
 • Pedersen, Reidar (2018). Patient involvement when facing severe mental illness and coercion. A qualitative study..
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse - hva betyr det og hvordan vurdere det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse, etikk og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018, 25. april). Vanskelige valg. [Fagblad].  Psykisk helse (nr 2/2018).
 • Pedersen, Reidar (2018). Vurdering av samtykkekompetanse, tvang, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit.  (1), s 20- 21
 • Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). En etisk drøfting av helsetjenestens håndtering av graviditet og bruk av metadon, buprenorfin eller andre opioider.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Weimand, Bente; Pedersen, Reidar & Norvoll, Reidun (2017). Hvordan snakke med unge som har sett tvang mot familiemedlemmer?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (9)
 • Nyttingnes, Olav & Pedersen, Reidar (2017). Et etikkblikk på norsk psykiatrihistorie, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 3.  s 54 - 86
 • Pedersen, Reidar (2017). A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness.
 • Pedersen, Reidar (2017). Clinical ethics support in Norwegian psychiatric hospitals - what has been done and does it make a difference?.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etikk, juss og tvang i sykehjem - hvordan håndterer vi dette i det daglige?.
 • Pedersen, Reidar (2017, 28. juni). Etisk perspektiv på barnets beste under LAR-medisinering. [Internett].  Nyhetsbrev for Familienettverket nr 2, 2017.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske overveielser ved behandling av psykiatri og ruslidelser.
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk..
 • Pedersen, Reidar (2017). Etiske utfordringer ved begrensning av livsforlengende behandling.
 • Pedersen, Reidar (2017). Fag, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar (2017). Forskning på og verktøy for vurdering av samtykkekompetanse. Hva vet vi basert på forskning om pasienter innen psykisk helse sin samtykkekompetanse?.
 • Pedersen, Reidar (2017). Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer .
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykke og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Tvang.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vedtak om tvang i sykehjem - etikk, juss og praksis.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2017). Vurdering av samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy..
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Forord, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Forord.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Introduksjon, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Introduksjon.  s 15 - 18
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (5), s 28
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Pedersen, Reidar (2016, 03. mars). Familiens moralske verdi i psykiatrien. [Internett].  UiO-weben.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 6. apr. 2018 14:14

Prosjekter

Forskergrupper