Gradert karakterskala vedtatt av fakultetsstyret

17. september fattet fakultetsstyret følgende vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å innføre en gradert karakterskala (A-F). Denne skal implementeres etter at det er gjennomført en kvalitetssikring av eksamensformer og  en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Implementeringen skal skje senest i 2017. Det åpnes for at man også i ny ordning kan bruke bestått/ikke-bestått for enkelte emner.

Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å beslutte løsninger og eventuelt fremme sak for Universitetsstyret i forbindelse med implementeringen av bokstavkarakterer i studiet. Fakultetsstyret holdes orientert om utviklingen og beslutninger som fattes.

Vedtaket ble fattet med 7 mot 2 stemmer. Studentrepresentantene stemte mot forslaget.

Dette arbeidet starter umiddelbart og alle berørte parter skal involveres i den videre prosessen.
 

Publisert 18. sep. 2013 12:42 - Sist endret 19. sep. 2013 12:46