Valgfrie emner i de elektive periodene

I Oslo 2014 er det lagt inn elektive perioder hvor det er satt av tid til arbeidet med prosjektoppgaven og valgfrie emner/kurs. 

I revidert studieplan – Oslo 2014 – er det lagt inn fire elektive perioder av fire ukers varighet, i tillegg til en fire ukers periode i studiets modul 5. De elektive periodene, som avvikles i de første fire ukene fra og med semesterstart i januar, skal brukes til valgfrie emner av et omfang på 10 studiepoeng og til arbeid med et selvstendig vitenskapelig arbeid (prosjektoppgave) som har et omfang på 20 studiepoeng.
 
Studieløp med elektive perioder og valgfrie emner
Skjematisk framstilling av studieløpet i medisinstudiet
 
 
Første elektive periode

Første elektive periode starter opp i januar 2017 (for kull H-14 og V-15). Studieløpsmessig kommer denne perioden midt i modul 3 for høstkull, og etter modul 2 for vårkull. Perioden har en varighet på 4 uker inkludert 1 uke med kurs i studiedesign og kunnskapshåndtering. Dette kurset inngår i emnet MED5090 – prosjektoppgave, og er ikke et valgfritt emne. 

Periodeuke 1 dedikeres til studiedesign og kunnskapshåndteringskurset, uke 2 dedikeres til ulike metodeemner (metodefordypning), og uke 3 og 4 dedikeres til temaemner. Studentene må ta ett metodeemne (vektet til 2 studiepoeng) og ett temaemne (vektet til 3 studiepoeng) i løpet av elektiv periode 1.

Tidspunkter for avvikling av kurs/emner i elektiv periode 1:

År

Studiedesign og kunnskapshåndtering

Periodeuke 1

Metodeemne

  Periodeuke 2

Temaemne

Periodeuke 3 og 4

2017 9. januar - 13. januar 16. januar - 20. januar 23. januar - 3. februar
2018 15. januar - 19. januar 22. januar - 26. januar 29. januar - 9. februar
2019 7. januar - 11. januar 14. januar - 18. januar 21. januar - 1. februar
2020 6. januar - 10. januar 13. januar - 17. januar 20. januar - 31. januar
2021 4. januar - 8. januar 11. januar - 15. januar 18. januar - 29. januar
2022 3. januar - 7. januar 10. januar - 14. januar 17. januar - 28. januar
2023 2. januar - 6. januar 9. januar - 13. januar 16. januar - 27. januar

Fra fakultetets tre instituttene - Institutt for medisinske basalfag, Institutt for helse og samfunn, og Institutt for klinisk medisin - tilbyr en samlet en rekke metode- og temaemner i den første elektive perioden. Dette vil gi valgfrihet, og kun plassbegrensninger vil kunne hindre studentene i å ta det emnet de ønsker seg.

De valgfrie emnene er et prosjekt under Oslo 2014, og en komité bestående av prosjektleder, utdanningslederne og studentrepresentanter skal ivareta den overordnede organiseringen av de valgfrie emnene på tvers av instituttene. En administrativ koordinator på fakultetsnivå bistår instituttene med å etablere og drifte en samlet emneplan - lage emnesider, registrere i FS, håndtere påmelding etc.

Emneporteføljen godkjennes av programrådet. De påfølgende årene har instituttene/komitéen ansvar for å melde inn endringer til programrådet innen gitte frister, men få endringer må etterstrebes.

I den første elektive perioden skal hvert emne ha sin egen emnekode og emnebeskrivelse publisert på UiOs emnesider. Dette gir mulighet for å gi detaljert informasjon om læringsmål, undervisning og eksamen for hvert tema. Her er oversikt over valgfrie emner januar 2019.

Siste elektive periode

Siste elektive periode starter opp i januar 2020. Studieløpsmessig kommer denne perioden midt i modul 8 for høstkull, og etter modul 7 for vårkull. Perioden har en varighet på 4 uker, og kan eksempelvis inneholde selvvalgt praksis hvor studentene inngår i et strukturert og veiledet program knyttet til en klinisk avdeling, et allmennlegekontor, et laboratorium eller en relevant ekstern institusjon.

Studentene skal ta ett valgfritt emne vektet til 5 studiepoeng i siste elektive periode.

Antall kursdeltagere kan variere, men totalen av kursporteføljen skal dekke etterspørselen. Det vil være ca. 220 studenter fordelt over to kull som danner studentgrunnlaget.

Tidspunkter for avvikling av kurs i elektiv periode 4:

 

År

Avdelingstjeneste/internship/laboratoriearbeid etc.

2020 6.januar - 31. januar
2021 4.januar - 29. januar
2022 3.januar - 28. januar
2023 2.januar - 27. januar

For emner i elektiv periode 4 brukes en enklere struktur med generiske emner («fordypning i praksis») og en samleemnebeskrivelse.

Forskerlinjestudenter

En av målsettingene med revisjonen av medisinstudiet er å legge til rette for flere sammenhengende perioder forskningstid for studenter på forskerlinjen utenom heltidsåret. Forskerlinjestudenter leverer nå prosjektoppgave i medisinstudiet på lik linje med regulære studenter, men oppgaven kan innholdsmessig gjerne knyttes til studentenes forskerlinjeprosjekt dersom de ønsker det. Forskelinjestudenter kan søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Publisert 21. jan. 2016 15:13 - Sist endret 14. mars 2019 15:06