Eksamenskvalitet og karakterer

I Oslo 2014-studieplanen skal det innføres graderte karakterer, og samtidig vil det arbeides med sikring av kvaliteten på eksamenene.

Rapport: Eksamenskvalitet og innføring av gradert karakterskala ved profesjonsstudiet i medisin (2016)

Revidert implementeringsplan

Bakgrunn

Gradert karakterskala (A-F) er vedtatt innført i profesjonsstudiet i medisin senest 2017 etter at det er gjort en kvalitetssikring av eksamensformer og en utredning av hvilke emner som skal evalueres med bruk av bokstavkarakterer. Studenter som søker opptak til studiet er varslet om denne omleggingen på programsiden. Omleggingen av karaktersystemet innebærer at studenter som blir tatt opp på studiet i ny studieplan vil få et vitnemål etter endt studium hvor både karakterskalaen bestått/ikke-bestått og gradert karakterskala (A-F) vil forekomme avhengig av emne.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og følger normal studieprogresjon berøres ikke av omlegging til gradert karakterskala.

Arbeidsgruppe

Styringsgruppen for Oslo 2014 vedtok i juni 2015 å opprette en arbeidsgruppe med følgende mandat:

  • foreslå kriterier for å operasjonalisere kravet om kvalitetssikring fra fakultetsstyret
  • gi anbefaling om hvilke eksamener som skal vurderes etter gradert karakterskala
  • levere rapport innen utgangen av februar 2016

Rapporten inneholder kriterier for vurdering av eksamensformer fra litteraturen, premisser som gjelder for standardsetting og kriterier for kvalitetssikring samt rammer for eksamens- og sensurarbeidet. Den ser på de ulike eksamensformene som er i bruk ved medisinstudiet, og fordeler og ulemper ved de ulike eksamensformene problematiseres. Det gis til slutt anbefalinger om hvilke eksamener som skal vurderes etter graderte karakterer, og forslag til tidsplan for implementeringen.

Videre arbeid

Rapporten ble lagt frem for styringsgruppen for Oslo 2014 i mars, og i programrådet for medsin i april 2016. Både styringsgruppa og programrådet stilte seg bak karakterrapporten slik den foreligger. Underveis i prosessen er det kommet noen justeringer i tabell 1 og tabell 2 i forhold til det opprinnelige forslaget.

Revidert implementeringsplan

Det implementeres graderte karakteret fra studiets start fra og med kull V-17 i modul 1, modul 2 og modul 3 under forutsetning av at kvalitetssikringen anses som innfridd. Videre implementeres det graderte karakterer fra og med kull H-15 i modul 4, modul 5, modul 6, modul 7 og modul 8 under forutsetning av at kvalitetssikringen anses som innfridd. 

Implementeringsplan

Kull

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

H-15

 

 

 

X

X

X

X

X

V-16

 

 

 

X

X

X

X

X

H-16

 

 

 

X

X

X

X

X

V-17

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Prosessbeskrivelse for implementering av graderte karakterer for en eksamen

 

Publisert 24. mars 2016 12:01 - Sist endret 22. nov. 2021 09:36