English version of this page

Informasjon til bedømmelseskomite

Som medlem i en bedømmelseskomite skal du vurdere om ph.d.-avhandlingen er verdig til offentlig forsvar.

Dette er en praktisk guide til deg som er medlem av en bedømmelseskomité. Guiden er basert på regler for graden ph.d. ved UiO.

Viktige tidsrammer

 • Avgi innstilling: Dere har 3 måneder til å avgi innstilling.

 • Innstilling ved omarbeiding: Dere har 1 måned på å avgi endelig innstilling etter at kandidat har levert omarbeidet avhandling.

 • Tidligste dato for prøveforelesning/disputas er 6 uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.

Komitéens sammensetting

Komitéen består av til sammen 3 personer: 1. og 2. opponent, samt komitéleder som administrerer komitéarbeidet.

Bedømmelseskomitéen skal som hovedregel bestå av 3 medlemmer og være satt sammen slik at: 

 • begge kjønn er representert
 • to av medlemmene er uten tilknytning til Universitetet i Oslo og som hovedregel uten tilknytning til Oslo Universitetssykehus og Ahus
 • minst ett av medlemmene er uten tilknytning til norske institusjoner
 • alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
 • ett medlem er fra en utenlandsk institusjon
 • ett medlem fra annen institusjon enn UiO
 • ett av medlemmene skal som hovedregel ha et ansettelsesforhold (førsteamanuensis eller professor) ved Det medisinske fakultet, UiO, og vil være komitéleder
 • medforfatter(e) og/eller tidligere og nåværende veileder(e) til kandidaten kan ikke inngå i komiteen
 • komiteens medlemmer skal normalt ikke ha hatt fellesarbeider med kandidatens veiledere de siste 5 år.

Som komitémedlem skal du signere habilitetsskjema. Hovedveileder kontakter deg om dette, og leverer skjemaet til fakultetet sammen med forslag til komité. Se Hovedveileders plikter ved forslag til bedømmelseskomite for mer om habilitetskrav.

Fra komitéen er oppnevnt til doktorgradsprøven er avlagt skal det ikke være kontakt mellom veiledere og komité angående kandidaten eller kandidatens arbeid.

Kandidaten og komitéen skal ikke ha kontakt før under prøveforelesning og disputas.

Opponenter

Dere skal ta opp generelle spørsmål knyttet til forskningsfeltet, spørsmål av mer spesiell karakter, form og metodespørsmål og spørsmål om drøfting av resultater i avhandlingen.

Dere avtaler selv hvordan dere vil fordele oppgavene.

 • Som 1. opponent har du 75 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.
 • Som 2. opponent har du 60 minutter til utspørring av kandidat ved disputas.

Komitéleder

Som komitéleder må du være ansatt ved fakultetet. Du har ansvaret for å sette i gang opponentenes arbeid med vurderingen.

Du koordinerer arbeidet, er bindeledd mellom komité og fakultet, og syr sammen og sender inn endelig innstilling. Se utfyllende regler om hva en innstilling skal inneholde.

Vurdering av avhandling

Innstillingen er deres skriftlige vurdering av avhandlingen. Den skal foreligge på samme språk som avhandlingen. Dere har 3 måneder til å avgi innstilling. Trenger dere lengre tid, sender dere en skriftlig søknad med begrunnelse til saksbehandler.

Godkjenninger

Dere må sette dere inn i om avhandlingen har alle nødvendige godkjenninger, og bes spesielt om å vurdere de etiske aspektene ved avhandlingen i lys av godkjenningene.

Informasjon om godkjenninger.

Positiv innstilling

Dersom innstillingen er positiv, legger dere ved følgende informasjon sammen med innstillingen:

 • Hvem som skal være 1. opponent og 2. opponent.
 • Emne for prøveforelesning.
 • Forslag til alternative datoer for prøveforelesning og disputas.

Innstillingen undertegnes av alle i komitéen. Komitéleder sender den på e-post til postmottak@medisin.uio.no, med kopi til saksbehandler.

Disputasen kan tidligst finne sted seks uker etter at innstillingen er godkjent av fakultetet.

Omarbeiding

Se §14.2 i Forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo, samt Utfyllende regler til forskriften for graden ph.d. for informasjon om mindre omarbeiding.

Underkjennelse

Dersom dere mener avhandlingen ikke oppfyller kravene til å kunne forsvares offentlig, skal dere underkjenne den.

Kandidaten kan levere ny avhandling tidligst seks måneder fra underkjennelsen ble gjort kjent.

Prøveforelesning og disputas

Kandidaten er klar for prøveforelesning og disputas når avhandlingen er godkjent av dekanen. Komiteen foreslår datoer for prøveforelesning og disputas. Forslagene er ikke bindende for fakultetet før dekanen har godkjent datoene.

Dere skal være til stede og bedømme prøveforelesning og disputas. Dersom en av dere blir forhindret fra å stille, oppnevner fakultetet et settemedlem.

I etterkant undertegner dere attestasjoner om hvorvidt prøveforelesningen og disputasen er godkjent.

Prøveforelesning

Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og har som hensikt å prøve kandidatens evne til å tilegne seg ny kunnskap og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Normalt legges forelesningen opp slik at studenter, personer uten spesialkunnskaper og den opplyste allmenhet skal ha utbytte av den. Tema for prøveforelesning skal ikke oppgis slik at kandidaten har mulighet til å referere eget ph.d.-arbeid og skal heller ikke ha som mål å fylle ut for eventuelle svake punkter ved avhandlingen. Prøveforelesningstema skal ikke oppgis som et spørsmål.

Tema for prøveforelesningen blir kunngjort for kandidaten 10 arbeidsdager før forelesningen.

Prøveforelesningen varer normalt i 45 minutter. I tillegg kommer 15 minutter med mulighet for spørsmål og kommentarer i etterkant av prøveforelesningen.

Dere bestemmer prøveforelesningstema på skjema for oppgitt emne (docx).

Reise, hotell og honorar

Du bestiller reise og hotell selv og får utgiftene refundert etter disputasen. Honoraret mottar du også i etterkant av disputasen.

Så snart innstillingen er godkjent av dekanen mottar du nødvendig informasjon om bestilling av reise og utbetaling av honorar på e-post.

Regelverk

Skjemaer

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:14 - Sist endret 26. sep. 2022 13:48