English version of this page

Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode.

kvinne som skriver

Illustrasjon: colourbox

Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

  • I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver din og den enkelte medforfatters innsats i hvert enkeltarbeid. Skjema for medforfattere.
  • Alle delarbeider som inngår i avhandlingen sam sammenskrivingen (kappen) må foreligge på samme språk. Normalt skal avhandlingen være på engelsk, men norsk kan, etter begrunnet søknad til fakultetet, også godkjennes. Andre språk eller en blanding av språk i avhandlingen tillates ikke.
  • Kravene til en avhandling for graden ph.d er nedfelt i § 10.1 i Forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler.
  • Arbeider som ikke godtas, ref. §10.2 i Forskrift og utfyllende regler.

Artikkelbaserte avhandlinger

Sammenskrivning av flere mindre arbeider godtas som en avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen (kappe).

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ordinært ikke godtas som del av et doktorgradsarbeid hvis de ved kandidatens opptakstidspunkt er eldre enn 5 år fra publiseringsdato.

Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse, ref. §10.2 i Forskrift for graden ph.d. og fakultetets utfyllende regler.

Kappe

Sammenskrivningen av avhandlinger kalles ofte kappe.

Kappen skal være et selvstendig vitenskapelig dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å trenge inn i spesialiserte vitenskapelige problemstillinger, ref § 10.1 i Utfyllende regler.

I følge Veiledende retningslinjer for doktoravhandlinger som består av flere mindre arbeider skal sammendraget i avhandlingen ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. I dette ligger også en oppsummering av avhandlingens bidrag til forskningsfeltet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal sammendraget også inneholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. Alternativt foretas slike ajourføringer i hver artikkel.

Monografier

Monografier som ikke er publiserte kan også godtas som avhandling til ph.d.-graden.

De bedømmes etter samme kriterier som en samling publiserte artikler med sammenskrivning. Det betyr at minimumskravene til vitenskapelig kvalitet er identiske.

Mal for avhandling

  • Fakultetet har ingen mal for avhandling. Vi anbefaler at du ser på tidligere doktoravhandlinger i Duo for å se hvordan de er utformet.

Valg av referansestil

Offentliggjøring av avhandlingen

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:06 - Sist endret 2. mars 2021 10:32