English version of this page

Informasjon til disputasleder

Som disputasleder skal du lede prøveforelesning og disputas på en profesjonell og ryddig måte.

Dette er en praktisk guide til deg som er disputasleder. Guiden er basert på regler for graden ph.d.

Din rolle

Som disputasleder skal du lede prøveforelesning og disputas, som til sammen utgjør en kandidats offentlige forsvar av sin avhandling. Du er stedfortreder for dekan og opptrer på vegne av fakultetet.

Før disputasen får du tilsendt informasjon om disputasen, disputasledertekst og kandidatens avhandling.

Både prøveforelesningen og disputasen følger et bestemt oppsett.

Prøveforelesning

Du åpner prøveforelesningen med å orientere om at den er et ledd i doktorgradsprøven. Formålet med prøveforelesningen er at kandidaten skal vise evne til å gi en klar og pedagogisk framstilling av et vitenskapelig tema kombinert med bruken av tekniske hjelpemidler.

Du skal opplyse tilhørerne om at kandidaten har 45 minutter til disposisjon.

Deretter er det 15 minutter til spørsmål og kommentarer der du er ordstyrer. Dette må avtales med kandidat og komité på forhånd.

Disputas

En disputas er en offentlig begivenhet som gir universitetet et ansikt utad. Det er derfor viktig at den gjennomføres slik at tilhørerne har mulighet til å forstå hovedpoengene i diskusjonen.

Før disputas

Kontroller at tekniske hjelpemidler fungerer som de skal.

Du informerer kandidaten og komitéen om opplegget for disputasen før dere går inn i salen i følgende rekkefølge:

 • Kandidaten
 • Komitéleder
 • 2. opponent
 • 1. opponent
 • Disputasleder

Gjennomføring

Disputasen skal vise kandidatens evne til å formidle og bør derfor holde et høyt pedagogisk nivå.

Kandidaten innleder disputasen med maksimalt 20 minutters introduksjon av sin avhandling. Introduksjonen skal holdes i en form som tilhørerne kan forventes å forstå.

Deretter har 1. opponent inntil 75 minutter og 2. opponent inntil 60 minutter til å utspørre kandidaten.

Disputasen bør være en levende vitenskapelig diskusjon, og du bør som disputasleder derfor aktivt oppmuntre til spørsmål fra tilhørerne. Eventuelle spørsmål fra salen skjer mellom innleggene til 1. og 2. opponent.

Du kan også gi mulighet for korte innlegg etter at 2. opponenten er ferdig. Du kan gjerne selv stille spørsmål til kandidaten.

Før du erklærer disputasen for avsluttet får kandidaten ordet. Kandidaten bør avslutte med noen få setninger med takk til opponentene for opposisjonen og til fakultetet for anledningen til å fremstille seg til doktorgradsprøven.

Etter disputas

Når disputasen er avsluttet, fører du prosesjonen ut fra salen i omvendt rekkefølge fra da dere gikk inn:

 • Disputasleder
 • 1. opponent
 • 2. opponent
 • Komitéleder
 • Kandidat

Du skal sende attestasjonsskjemaene som komitéen har signert ved godkjent prøveforelesning og disputas til fakultetet.

Disputasmiddagen

Ofte holder kandidaten disputasmiddag i etterkant av disputasen, både for å feire og for å takke komitéen og veilederne for deres innsats. Dette gjenspeiles i talene.

Første tale etter velkommen til bords holdes av kandidaten, som takker Universitetet i Oslo, bedømmelseskomitéen og veiledere

Neste tale holdes av deg som disputasleder. Du ønsker kandidaten velkommen som doktor ved fakultetet, og gratulerer med vel gjennomført doktorgrad. Eventuelt redegjør du for hva fakultetet har bidratt med i den sammenheng i form av

 • infrastruktur
 • opplæring
 • veiledning
 • et godt rekrutteringsmiljø
 • eventuelle andre ting

Du bør også takke bedømmelseskomitéen for innsatsen på universitetets vegne.

Resten av denne relativt formelle og høytidelige talen kan du benytte til å snakke om forskningens verdi, eventuelt viktige fakultetssynspunkter det vil være naturlig å informere om, eller andre tema av strategisk betydning.

De neste talerne er vanligvis komitéleder og veileder.

Honorar

Eksternt tilsatte disputasledere får kr. 1 618,50 for ledelse av en disputas inkludert forberedelser.

Disputasledere som er emeriti får kr. 1005,- for ledelse av en disputas inkludert forberedelser.

Regelverk

Kontakt oss

Publisert 17. apr. 2015 11:13 - Sist endret 5. feb. 2019 12:01