Trygve Skonnord

Korsryggsmerter er en veldig vanlig lidelse med konsekvenser både for den enkelte pasienten og for samfunnet, med smerter og funksjonssvikt som er en hyppig årsak til sykefravær, med store samfunnskostnader som resultat.

Om prosjektet:

Prosjektet består av 2 hoveddeler; en randomisert kontrollert studie (RCT), Acuback-studien, samt en metodedel med utvikling av et web-verktøy til bruk i denne studien. Hovedstudien er i gang fra mars -14

  • Acuback-studien: Korsryggsmerter er en veldig vanlig lidelse med konsekvenser både for den enkelte pasienten og for samfunnet, med smerter og funksjonssvikt som er en hyppig årsak til sykefravær, med store samfunnskostnader som resultat. Acuback-studien er en multisenter RCT på akutte korsryggsmerter som skal undersøke effekten av akupunktur som tilleggsbehandling til standard behandling, sammenlignet med standard behandling alene.
  • Web-verktøyet: Gjennomføring av en RCT er en krevende logistisk oppgave og innebærer hyppig kontakt med deltakerne for å få samlet inn alle data. . I Acuback-studien skal det måles om akupunktur bidrar til raskere tilfriskning. Dette innebærer at alle de 270 pasientene skal svare på spørreskjemaer på til sammen 19 forskjellige tidspunkter. For å automatisere denne prosessen er det utviklet et eget web-verktøy, Survey Email Scheduling And Monitoring in eRCTs (SESAMe). I tidsrommet okt -13 til januar -14 ble det kjørt en Acuback-pilotstudie, hvor også web-verktøyet ble testet. Det planlegges en artikkel om utviklingen av SESAMe som vil bli forsøkt publisert. Det er også aktuelt med en artikkel om sikker datalagring og etikk på internett.

Prosjektets mål:

Prosjektet søker dels å avklare om akupunktur bidrar til raskere tilfriskning av akutte ryggsmerter. Videre er målet at web-verktøyet SESAMe skal bli et nyttig verktøy for forskere som bruke digitale spørreskjemaer i RCTer.

Prosjektets tittel:

ACU-WEB: Akupunktur for uspesifikke korsryggsmerter

Publikasjoner:

Trygve Skonnord, Holgeir Skjeie, Mette Brekke, Margreth Grotle, Iréne Lund, Arne Fetveit. Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice—the Acuback Study. BMJ Open 2012;2:e001164 doi:10.1136/bmjopen-2012-001164

Publisert 28. jan. 2015 13:31 - Sist endret 31. aug. 2020 12:56