English version of this page

Pasientforløp ved infeksjoner

Prosjektet vil undersøke og analysere pasientforløp ved infeksjoner i primær- og spesialisthelsetjenesten – med fokus på antibiotikabruk, komplikasjoner og kost-nytte effekter.

Mål

Et av hovedmålene med denne studien er å vurdere forekomst av komplikasjoner etter infeksjoner i perioden 2012-2019, tilsvarende perioden for reduksjonen i antibiotikabruk.

Det er også noen forskningsspørsmål knyttet direkte til delprosjekter, som for eksempel egne problemstillinger for: 

  • barn (øreinfeksjoner og luftveisinfeksjoner) 
  • sinusitt 
  • urinveisinfeksjoner og methenaminbruk 
  • langvarig antibiotikabruk ved akne

Bakgrunn

Antibiotika er hjørnestenen i behandlingen av infeksjonsykdommer, men irrasjonell bruk bidrar til utvikling av resistens med konsekvenser på samfunns- og individnivå. En stor del av antibiotikabruk utenfor sykehus skyldes selvbegrensende infeksjoner hvor gevinsten er liten. Den norske regjeringen har satt seg et dristig mål om å redusere antibiotikabruken nasjonalt med 30 % innen 2020. Målet er delvis nådd allerede, og man har oppnådd en reduksjon på minst 24 %. Spørsmålet er om denne reduksjonen har en kostnad i form av økt forekomst av komplikasjoner som følge av ubehandlede infeksjoner.

Norge har i løpet av det siste 10-året etablert helseregistre som muliggjør studier av infeksjonsforløp i stadig større detalj. Ved å sammenstille data fra ulike registre, vil vi også kunne få valide svar på en rekke spørsmål knyttet til antibiotikaforskriving og antibiotikabruk utenfor sykehus. Et særlig fokus vil være perspektiver på samhandling i helsetjenesten. Dybdeanalyser der antibiotikabruk er koplet til risikofaktorer for bruk kan øke forståelsen for hvorfor og hvordan antibiotika forskrives og gi ny kunnskap om antibiotikarelatert bivirkningsrisiko, sykelighet og død i befolkningen. Slik kunnskap kan bidra til å optimalisere forskrivingspraksis.

Finansiering

AMFF, NFR, Avdeling for allmennmedisin

Samarbeid

Antibiotikasenteret for primærmedisin

BASIC – Bedre behandling for bihulebetennelse i primærhelsetjenesten

Start - Slutt

2019 - 2030

 

 

Publisert 15. okt. 2020 09:45 - Sist endret 2. mai 2022 10:15